Dodajanje novih podatkov artikel - stranka

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Artikel - stranka, kamor vpišemo strankine podatke o artiklu.

Šifra artikla - podatki o artiklu se samo prokažejo.

Šifra stranke - vpišemo ali izberemo šifro stranke. Stranka mora obstajati v šifrantu strank.

STRANKINI PODATKI

Šifra artikla - vpišemo šifro za artikel, ki jo uporablja stranka.

Naziv artikla - vpišemo naziv artikla, ki ga uporablja stranka.

Pretvornik količine - vpišemo ali izračunamo pretvornik med osnovno mersko enoo artikla in mersko enoto za artikel, ki jo uporablja stranka.

Merska enota - vpišemo mersko enoto, ki jo za artikel uporablja stranka.

Črtna šifra za RIP - podatek je namenjen računalniški izmenjavi podatkov RIP.

NABAVNI PODATKI

Naročanje – vpišemo ali izberemo ali se artikel uporablja za naročanje dobaviteljem ali ne.

Denarna enota - vpišemo ali izberemo šifro denarne enote v kateri je nabavna cena artikla. Pri novih zapisih se predlaga denarna enota iz stranke.

Cena - vpišemo nabavno ceno artikla pri stranki.

Popust - vpišemo odstotek popusta, ki nam ga stranka daje na nabavno ceno. Odstotek je lako med 0 in 100.

Dobani rok - vpišemo dobavni rok v dnevih.

Tip naročanja - izberemo način izračuna nabavne količine. Izberemo lahko Mnogokratnik minimalne zaloge ali Mnogokratnik minimalnega naročila.

Minimalno naročilo - vpišemo količino minimalnega nabavnega naročila artikla pri stranki.

Mnogokratnik - vpišemo mnogokratnik naročanja.

Opomba - poljuben tekst.

 

 

Porekla

 

Preko gumba »Porekla« aktiviramo preglednico, ki prikazuje vse izjave o poreklih, ki veljajo za artikel pri izbrani stranki. Izjave o poreklih so pomembne za izračun (kalkulacijo) porekla prodanih izdelkov (izpis se nahaja v modulu NDK – dobavitelji in kupci)

Preglednica prikazuje številke izjav, datume pričetka in konca veljavnosti, serijo ter oznako ali veljajo za EU oziroma za cel svet.

 

Vnos/urejane zapisa o izjavi oz. poreklu

Za posamezno izjavo (poreklo) lahko vnašamo naslednje podatke:

  • Izjava – vnesemo podatek o številki izjave, ki nam jo je posredoval dobavitelj
  • Začetek – vnesemo datum pričetka veljavnosti izjave
  • Konec – vnesemo datum konca veljavnosti izjave
  • Serija – v kolikor je podatek vnesen (serijo lahko izbiramo iz seznama obstoječih serij artikla), potem velja izjava samo za to serijo artikla, če serija ni izbrana velja za vse serije artikla
  • Poreklo za EU – izberemo ali ima artikel poreklo v EU
  • Poreklo za svet – izberemo ali ima artikel poreklo za vse države
  • Države – v vnosno preglednico lahko navedemo države (iskanje države iz seznama držav) za katere ima artikel izjavo (npr. zgornji primer prikazuje, da ima artikel poreklo za EU ter poreklo še za državi US in RS)
  • Opombe – vnos poljubne opombe k izjavi.

Natisni