Prenos v novo obračunsko leto

Program izvaja aktivnosti, ki so potrebne za prehod med dvema obračunskima letoma. Aktiviramo ga takrat, ko smo izvedli vse potrebne obdelave starega obračunskega leta. Pred izvajanjem tega programa priporočamo arhiviranje vseh podatkov (prometa in šifrantov). V primeru, da se obdelava zaradi kakršnegakoli vzroka prekine, moramo pred ponovnim aktiviranjem obdelave prepisati podatke (promet in šifrante) iz arhiva.

Program za prehod v novo obračunsko leto  se nahaja v meniju Letne obdelave / Prenos v novo obračunsko leto. Ob aktiviranju programa se nam prikaže spodnje opozorilo, ki nas opozarja na arhiviranje tako prometa kot šifranta.

 

Če smo podatke arhivirali lahko nadaljujemo s prehodom. S klikom na tipko Da, se nam odpre novo okno:

 

·      Letnica novega poslovnega leta - program sam predlaga leto, ki je za 1 večje od preteklega leta.

·      Obdobje saldiranja - izberemo zadnje obdobje preteklega leta.

 

Nastavitve knjiženja začetnega stanja:

·      Temeljnica - določimo temeljnico na katero naj se nam otvoritev poknjiži. Lahko jo izberemo iz šifranta.

·      Dogodek - izberemo dogodek na katerega naj se nam poknjiži otvoritev.

·      Datum začetnega stanja - vpišemo datum otvoritve.

·      Opis začetnega stanja - Začetno stanje za leto:vnesemo poljuben tekst.

Ko so vsi nastavitveni podatki vneseni jih potrdimo s pritiskom na tipko Potrdi in odpre se nam spodnje opozorilno okno:

 

Če so nastavitve pravilne lahko gremo naprej s prehodom v novo leto. Program pripravi in prepiše bazo, izračuna zapiranje otvoritve, izvede preštevilčenje otvoritvenega stanja iz odprtih postavk, preštevilči datumske meje, izvede usklajevanje kumulative in odprtih postavk.

Ko program konča z obdelavo, nas opozori, da je obdelava zaključena.

Preden začnemo knjižiti v novem obračunskem letu moramo pregledati otvoritveno bilanco in odprte postavke in jih primerjati z zaključno bilanco predhodnega leta.

 

Natisni