Obrazec 1-ZAP/M, ZAP-STRU/L

Nastavitve tiskanja so skupne za oba obrazca, za vsakim obrazcem 1-ZAP/M se tiska ustrezen ZAP-STRU/L (skupni ali za enoto).

 

 

Če želimo tiskat podatke za obrazce po enotah ustrezno označimo s  Tiskanje obrazcev po enotah.

Pri podatku Vrsta izplačila lahko izbiramo med Plača za tekoči mesec, zaostala izplačila ter Izredna izplačila. V primeru da izberemo Zaostala izplačila lahko izbiramo v drugi vrstici število mesecev, v nasprotnih primerih pa ne.

Obrazec združuje podatke Obrazca 1, in ZAP-M, pri izvozu v XML zapis je mogoče dodati še podatke obrazca 3. Izbrati je treba obračun regresa, iz katerega se pripravijo podatki obrazca 3.

Omogoča tiskanje in izvoz podatkov po enotah.

Enote so nadrejena SM, vsako podrejeno SM mora v šifrantu imeti vneseno šifro nadrejenega SM.

 

 

Z nastavitvijo "Tiskanje obrazcev po enotah" se izbere zbirni obrazec ali po enotah.

 

Pri "Vrsta obračuna" določimo za kakšno izplačilo gre in kako se podatki tiskajo.

"Izvoz v XML" je nastavitev za pripravi XML zapisa, ki se lahko prenese v AJPES-ov program.

"Podatki regresa (Obrazec-3)" je nastavitev, ki omogoča pripravo skupnega XML zapisa za obračuna plač in regresa, pogoj je, da sta oba izplačana v istem obdobju (leto + mesec). Priprava zbirnega zapisa s podatki regres se vedno izvede iz nastavitev obračuna plače. V polju "Izbira regresa" izberemo regres, katerega podatki naj se prenesejo v zapis.

Gumb Podatki podenot : ta gumb odpre preglednico nadrejenih SM, z  izbiro SM iz preglednice se odpre vnosno okno nastavitev podatkov podenot. Te nastavitve so obvezne, če želimo podatke obrazca prenašati na AJPES preko XML zapisa.

 

 

Šifra podenote je šifra stranke, pod katero so v šifrantu strank vpisani podatki te enote. Za pripravo XML zapisa je namreč potrebno za vsako enoto vnesti naziv, naslov, matično številko in šifro dejavnosti. Šifra dejavnosti mora biti vnesena po navodilih AJPES.

Za vsako enoto je treba vnest iše šifro občine sedeža enote, proračunski uporabniki vnesejo svojo šifro, obvezen je tudi status enote, običajno je to 10 - poroča.

Natisni