O programu

Program Dvostavno knjigovodstvo – DK je namenjen vodenju glavne knjige, saldakontov kupcev in dobaviteljev ter stroškovnega in deviznega knjigovodstva.  Za posredne in neposredne proračunske uporabnike omogoča evidenčno knjiženje.

Povezan je z davčnim knjigovodstvom (DDVC), kar omogoča sprotno knjiženje v glavno knjigo in v davčno knjigo. Povezan je tudi s programom za plačilni promet (PP), s programom za blagajniško poslovanje (BP) in s programom za obračun obresti (OBR). Povezava s plačilnim prometom omogoča avtomatsko knjiženje plačil in avtomatsko zapiranje odprtih terjatev in obveznosti.

Poleg ustreznih zakonsko predpisanih izpisov, kot so konto kartice in dnevniki, ponuja še pripravo izkazov in ustrezne izpise za pripravo poročila Banki Slovenije.

Za vse uporabnike nudi informacije in podatke, ki so osnova za odločanje pri poslovanju.

Natisni