Zavihek splošno

·      Šifra gotovine – iz šifranta Načini izplačil/vplačil izberemo šifro gotovine. Ko smo prvič v programu je šifrant prazen, zato moramo najprej šifro gotovine vpisati v šifrant.

·      Šifra domače denarne enote – vpišemo šifro domače denarne enote oziroma jo izberemo v šifrantu Denarne enote. Domača denarna enota Evro je že vnesena v šifrant.

·      Oznaka domače denarne enote – ko izpolnimo polje Šifra domače denarne enote, se nam polje avtomatsko izpolni.

·      Šifra tečajne razlike – v primeru, da imamo devizno poslovanje, lahko na koncu leta naredimo revalorizacijo devizne blagajne. Izračun naredimo ročno. Iz šifranta Vrste prejemkov/Izdatkov izberemo ustrezen zapis.

·      Šifra začetnega stanja – vnesemo šifro začetnega stanja, ki ga izberemo iz šifranta Vrste prejemkov/Izdatkov

·      Način izpisa dokumenta – izberemo med N = izpis na papir formatna A4, C = zgoščen izpis.

 

Avtomatsko knjiženje plačil v SPR

V primeru, da uporabljate blagajniško poslovanje v povezavi s programom Spremljanje plačil računov (SPR), potem je potrebno vnesti tudi:

·      Šifra prejemka/izdatka – vnesemo šifro prejemka oziroma izdatka.

·      Šifra vrste plačila SPR – izberemo vrsto plačila za SPR.

Polji sta aktivni samo, če je na zavihku Povezave izpolnjen podatek Številka uporabnika za SPR.

 

Prejemek na podlagi OCR-a

Podatki se vpišejo, če se bodo pripravljali blagajniški prejemki s pomočjo branja OCR-a na posebnih položnicah. Za tak sistem evidentiranja je potreben čitalec OCR kot dodatna oprema.

Na prejemku se s pomočjo čitalca OCR odčitajo podatki iz posebne položnice v polja Stranka, Znesek in Veza. Sklic je podatek o računu, ki ga bo program poiskal v prometni bazi dvostavnega knjigovodstva in pri obdelavi Prenos v DK poskrbel, da bo pripravljeno plačilo po sklicu zaprlo račun. Odčitano polje znesek se bo ponudilo kot znesek v vrstico blagajniškega prejemka.

·      Šifra prejemka/izdatka – vnesemo šifro prejemka, na katero se bo avtomatsko pripravil prejemek. Na tej šifri bo v šifrantu prejemkov/izdatkov vpisan konto, na katerega se bo prejeto plačilo knjižilo ob prenosu v DK.

·      Šifra stranke v OCR, pozicija in dolžina –šifra stranke iz OCR-a na vpisani poziciji in v vpisani dolžini, se bo prepisala v polje stranka na blagajniškem prejemku.

·      Znesek v OCR, pozicija in dolžina - znesek iz OCR-a na vpisani poziciji in v vpisani dolžini, se bo prepisal v polje zneska v vrstico na blagajniškem prejemku.

·      Sklic v OCR, pozicija in dolžina - sklic iz OCR-a na vpisani poziciji in v vpisani dolžini, se bo prepisal v polje Veza na blagajniškem prejemku.

Natisni