GetTurnOverTypes

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ArrayOfTurnoverType xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <TurnoverType>
    <TurnoverTypeId>1</TurnoverTypeId>
    <TurnoverTypeDescription>PREJETI RAČUNI</TurnoverTypeDescription>
    <InsUpdDate>2013-02-20T12:19:27.297</InsUpdDate>
  </TurnoverType>
  <TurnoverType>
    <TurnoverTypeId>2</TurnoverTypeId>
    <TurnoverTypeDescription>IZDANI RAČUNI</TurnoverTypeDescription>
    <InsUpdDate>2013-02-20T12:19:27.297</InsUpdDate>
  </TurnoverType>
  <TurnoverType>
    <TurnoverTypeId>3</TurnoverTypeId>
    <TurnoverTypeDescription>BANKA</TurnoverTypeDescription>
    <InsUpdDate>2013-02-20T12:19:27.297</InsUpdDate>
  </TurnoverType>
  <TurnoverType>
    <TurnoverTypeId>4</TurnoverTypeId>
    <TurnoverTypeDescription>TEMELJNICE</TurnoverTypeDescription>
    <InsUpdDate>2013-06-13T11:40:43.33</InsUpdDate>
  </TurnoverType>
  <TurnoverType>
    <TurnoverTypeId>5</TurnoverTypeId>
    <TurnoverTypeDescription>TEČAJNE RAZLIKE</TurnoverTypeDescription>
    <InsUpdDate>2013-02-20T12:20:31.397</InsUpdDate>
  </TurnoverType>
  <TurnoverType>
    <TurnoverTypeId>6</TurnoverTypeId>
    <TurnoverTypeDescription>BLAGAJNA</TurnoverTypeDescription>
    <InsUpdDate>2013-02-20T12:20:40.077</InsUpdDate>
  </TurnoverType>
  <TurnoverType>
    <TurnoverTypeId>7</TurnoverTypeId>
    <TurnoverTypeDescription>PRENOS V NOVO LETO</TurnoverTypeDescription>
    <InsUpdDate>2013-02-20T12:21:03.157</InsUpdDate>
  </TurnoverType>
  <TurnoverType>
    <TurnoverTypeId>8</TurnoverTypeId>
    <TurnoverTypeDescription>ZAPIRANJE RAZREDOV</TurnoverTypeDescription>
    <InsUpdDate>2013-02-20T12:21:12.837</InsUpdDate>
  </TurnoverType>
  <TurnoverType>
    <TurnoverTypeId>9</TurnoverTypeId>
    <TurnoverTypeDescription>AVANSNI RAČUNI</TurnoverTypeDescription>
    <InsUpdDate>2013-06-13T10:52:20.597</InsUpdDate>
  </TurnoverType>
  <TurnoverType>
    <TurnoverTypeId>10</TurnoverTypeId>
    <TurnoverTypeDescription>TRGOVINA NA DROBNO</TurnoverTypeDescription>
    <InsUpdDate>2013-06-13T12:55:26.64</InsUpdDate>
  </TurnoverType>
  <TurnoverType>
    <TurnoverTypeId>11</TurnoverTypeId>
    <TurnoverTypeDescription>KOMISIJSKA PRODAJA</TurnoverTypeDescription>
    <InsUpdDate>2013-08-05T12:26:10.52</InsUpdDate>
  </TurnoverType>
  <TurnoverType>
    <TurnoverTypeId>122</TurnoverTypeId>
    <TurnoverTypeDescription>Dogodek mladina</TurnoverTypeDescription>
    <InsUpdDate>2017-01-03T15:32:13.907</InsUpdDate>
  </TurnoverType>
</ArrayOfTurnoverType>

Natisni