Gumb Tranzit

Ob kliku na gumb  - Tranzit (Alt N) se v primeru ne knjiženega predprejema odpre okno Tranzit - Izdaja/račun. Gumb je aktiven samo, če je materialno skladiščno poslovanje v nastavitvah povezano s prometnimi podatki programa Fakturiranje.

V okno vpišemo podatke, ki se uporabljajo pri knjiženju izdaje in računa.

Vrsta prometa izdaje – vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa za izdajo, na katero se bo knjižila izdaja nastala v postopku knjiženja Tranzita. Če je nastavljena vrsta prometa v šifrantu vrst prometa za predprejem se bo predlagala iz šifranta.

Knjiga računa – vpišemo oziroma izberemo knjigo računa, na katero se bo knjižil račun, ki nastane v postopku knjiženja Tranzita. Če je nastavljena v šifrantu vrst prometa za predprejem se bo predlagala iz šifranta.

Kupec – vpišemo ali izberemo šifro kupca prejemnika.

Skupina za popuste – vpišemo ali izberemo skupino za popuste, po kateri se bodo obračunali popusti na nastalem računu. Predlaga se prva gruča za vnesenega kupca.

Datum izdaje/odpreme – vpišemo ali izberemo datum, na katerega bo knjižena izdaja iz skladišča. Predlaga se datum predprejema.

Datum računa – vpišemo ali izberemo datum računa. Predlaga se tekoči datum.

Dnevi valute – vpišemo ročno dneve, ki jih želimo, da se pri računanju datuma valute upoštevajo glede na datum računa. Če ni nič vneseno, deluje polnjenje tega podatka v FAKturiranju po standardnem postopku.

Konto porabe – vpišemo ali izberemo konto, na katerega bo knjižena izdaja. Predlaga se zadnji uporabljeni.

Dokument izdaje – prost vnos

Knjižna skupina – iz šifranta knjižnih skupin izberemo katero knjižno skupino bomo zapisali na račun. Če ni nič vneseno se predlaga na računu knjižna skupina po standardnem postopku. Če je nastavljena v šifrantu vrst prometa za predprejem se bo predlagala iz šifranta.

Stroškovno mesto – vpišemo ali izberemo stroškovno mesto za izdajo in račun. Predlaga se iz vrste prometa. Če ni izpolnjeno, se na računu zapiše stroškovno mesto po privzetem sistemu (iz knjižnih skupin).

Stroškovni nosilec – vpišemo ali izberemo stroškovni nosilec za izdajo in račun. Predlaga se iz vrste prometa. Če ni izpolnjeno, se na računu zapiše stroškovni nosilec po privzetem sistemu (iz knjižnih skupin).

Referent – vpišemo ali izberemo referenta za izdajo in račun. Predlaga se iz vrste prometa. Če ni izpolnjeno, se na računu zapiše referent po privzetem sistemu (iz knjižnih skupin).

Delovni nalog – vpišemo ali izberemo delovni nalog za izdajo in račun. Predlaga se iz vrste prometa. Če ni izpolnjeno, se na računu zapiše delovni nalog po privzetem sistemu (iz knjižnih skupin).

Analitika – vpišemo ali izberemo analitiko za izdajo in račun. Predlaga se iz vrste prometa. Če ni izpolnjeno, se na računu zapiše analitika po privzetem sistemu (iz knjižnih skupin).

Rabat % – vpišemo dva (2) rabata, ki se potem predlagata na računu. Če imamo v FAKturiranju določeno, da se jemlje samo 1 rabat se prepiše 1 rabat, tudi če smo vnesli oba. Če podatek ni vnesen se predlagajo rabati po standardnem postopku za vnos računa.

Popust % – vpišemo pet (5) popustov, ki se potem predlagajo na vrsticah računa. Če imamo v FAKturiranju določeno, da se jemlje samo 1 popust se prepiše 1 popust, tudi če smo vnesli vse popuste. Če podatki niso vneseni se predlagajo popusti po standardnem postopku za vnos računa.

 

Po potrditvi se izvede knjiženje predprejema v prejem in predprejemu se spremeni status tako, da omogoča samo omejeno spreminjanje podatkov. Sledi knjiženje vrstic prejema v izdajo in nato priprava računa iz izdaje. Če obstajajo v predprejemu vrstice z negativno količino pa se najprej naredi v prejemu vrstica s količino 0 in ceno iz predprejema, da se pripravi zapisnik o spremembi cen, nato se naredi izdaja za negativne količine. Nato se dodajo na prejem najprej vrstice z negativno količino in nato še tiste s pozitivno količino. Te s pozitivno količino se potem dodajo še na izdajo in na koncu vse skupaj na račun.

Po zaključku knjiženja računa se odpre okno, ki omogoča izbor in tiskanje obrazcev prejema, izdaje in računa. Po zaključku knjiženja zapiše v predprejem kateri račun je nastal iz njega.

Natisni