Verzija 2019.13.001 z dne 04.10.2019

 

Artikli

 • Na preglednici artiklov (tudi F2), prikazu artiklov z zalogo (F8) ter izbiri artiklov (F5) je dodana bližnjica (F6) in gumb »Pripadnost«, ki za označeno vrstico preglednice (artikel) prikaže pripadnost po modularni sestavnici.​

​Stranke

 • Na zavihku "Ostali podatki" je dodano polje "Šifra proračunskega uporabnika".
 • Urejeno predlaganje SWIFT kode banke pri dodajanju bančnega računa tudi za stranke iz Hrvaške in Srbije.

Davek na dodano vrednost - N

 • Pripomoček za poračun odbitka DDV: dodana možnost izpisa poročila o izračunu Končnega deleža odbitka.

Dvostavno knjigovodstvo

Dnevne obdelave – opominjanje

 • V oknu za pripravo opominov je možno izbrati poljubne gruče strank.
 • Popravljena je zahteva za digitalni podpis e-Opomina, in sicer je le-ta obvezen le v primeru, ko je ponudnik elektronske poti UJPNet, v ostalih primerih ni obvezen.
 • Na izpisih združenega opomina je naslov delne vsote za posamezno stopnjo opomina le 'SKUPAJ', brez dodatnega teksta.
 • V preglednici opominjanje je dodan nov podatek 'Uvožen v izvršbe' (da, ne). Postavke opomina z vrednostjo da ni možno preknjiževati na konte izvršbe iz opominov, temveč se take knjižbe pripravljajo iz obdelave izvršb (zadnja stopnja izterjave).

Obračun obresti

 • V kolikor je obračun obresti bil pripravljen iz opomina in ta opomin še obstaja, program ne dovoli brisanja obračuna obresti.

Kadrovska evidenca

 • Urejeno delovanje drsnika na nekaterih zavihkih šifranta zaposlenih.

Obračun plač zaposlenim

 • Obračun
  • Omogočen hitri vnos vrstice neposrednega vnosa, pri katerem se zneski ne predlagajo, ampak računajo šele ob zagonu obračunu.
  • Omogočen varnostni sistem na gumbu Shrani neto znesek.
  • Urejen prikaz podatka Znesek neto.
  • Onemogočen gumb Neto v primeru vrstice, ki ima znesek neto že izračunan.
  • Dopolnjena delitev zneska prispevkov od razlike do minimalne plače po obračunskih vrsticah.
  • Odpravljena težava v primeru odklepanja in ponovnega zaključevanje obračunov pripravljenih s starejšimi verzijami programa.
 • Obračunski list
  • Urejeno shranjevanje izbranega načina razvrščanja.
 • Prenos v plačilni promet
  • Dopolnjeno določanje namena nakazila.
  • V OLAP analizi prenosa v PP je dodano polje namen (1).
 • Evidenca prisotnosti
  • V OLAP analizi koraka 1 so dodana polja čas začetka i čas konca.
 • Aneksi 2019
  • Posodobljen pripomoček za napredovanje. Napredujejo zaposleni, ki imajo število razredov napredovanja 2 ali 3

  • Po izvedenem napredovanju je na novem izpisu razvidno kateri zaposleni so napredovali

Registracija prihodov

 • Odpravljeno več napak pri prehodu med izmenami
 • Odpravljena napaka pri verizenju dogodkov ob prehodu dneva

Obračun potnih nalogov

 • Omogočeno določanje konta v dobro na ravni posameznega potnega stroška.
 • Omogočeno določanje podatka dokument med prenosom v dvostavno knjigovodstvo v primeru zbirnega prenosa po kontih za vse prenesene naloge za službena potovanja ali zbirnega prenosa po analitikah.

Osnovna sredstva

 • Brisanje datuma odtujitve – pri brisanju datuma odtujitve se pobrišejo zapisi na zavihku Spremembe, ki se nanašajo na odtujitev.​
 • Dodano polje "Stopnja DDV" na pregledu osnovnega sredstva (Osnovni podatki). Vidno samo, če ima šifra stranke uporabnika PRAC v polju "Ostali podatki" vpisano šifro proračunskega uporabnika.

Trgovina na drobno

 • Šifranti
  • Vrste prometa
   • Za dokumente prejemov (Tip prometa = P - prevzem) je dodana nastavitev »Tip prejema«, s katero se lahko določi, ali se vrsto prometa uporablja izključno za namene internih prenosov med poslovalnicami (Interna izdaja, Interni prejem).
 • Knjiženje
  • Prejem
   • Glede na nove nastavitve dokumentov prejema za interne izdaje in interne prejeme, je vnos teh dokumentov prirejen glede na uporabo. Izpolnjeni morajo biti določeni pogoji, kateri se postavijo ob določitvi v šifrantu vrste prometa. Interne izdaje vedno prevzamejo zadnjo veljavno kalkulacijo, privzete so negativne količine, vnos ali spreminjanje cen ni možen. Na strani internih prejemov je vnos dokumenta možen samo preko sistema internih prenosov »Prenos med poslovalnicami«. Nabavne cene se vedno prenesejo, način prenosa prodajnih cen pa se izbere ob samem zagonu prenosa. Sprememba dokumentov internih izdaj in internih prejemov po prenosu med poslovalnicami ni več možna. Uporaba dokumentov internih izdaj in internih prejemov na predprejemih ni možna.
  • Gotovinska prodaja
   • Nov program »Prenos med darilnimi karticami« za delo z darilnimi karticami sistema ugodnosti. S tem je omogočen prenos sredstev iz ene darilne kartice na drugo. Dostop do programa je preko vnosnega okna »Vnos načinov plačila« ob vnosu računa ali preko desnega klika na preglednici gotovinskih računov in izbor »Načini plačil«. Ob zagonu programa se odpre vnosno okno za vnos številk darilnih kartic in zneska prenosa.
 • Odpravljena težava pri tiskanju načinov plačil, če je bilo izbrano razvrščanje po tipu načina plačila.

Materialno skladiščno poslovanje

 • Šifranti – skladišča; podatek skladišča »izločeno iz planiranja« ni več vezan na pogoj, da mora biti program MSP povezan s programom VRP. Podatek je tudi dodan na preglednico skladišč.
 • Izpisi – zaloga – stanje zaloge; na prikazu zaloge v preglednici je dodana bližnjica (F6) in gumb »Pripadnost«, ki za označeno vrstico preglednice (artikel) prikaže pripadnost po modularni sestavnici.

Dobavitelji in kupci

 • Knjiženje – naročila dobaviteljem; na preglednici vrstice je dodana bližnjica (F6) in gumb »Pripadnost«, ki za označeno vrstico preglednice (artikel) prikaže pripadnost po modularni sestavnici.
 • pri vnosu/spremembi naročil kupcev in odpremnih nalogov je preprečen vnos neaktivnih načinov plačil.
 • Na odpremnih nalogih dodana možnost odjave konsignacij.
 • Pri Izstavitvi naročil dodano upoštevanje varnostnega sistema na knjige naročil.
 • Pri pripravi "odpreme" periodike odpravljene težave iskanja vnosa načina dostave, če se uporabljajo alfanumerične šifre nalinov dostave.

Fakturiranje

 • Dopolnjen izvoz UPN za zunanje tiskarje.
 • Pri Izstavitvi računov dodano upoštevanje varnostnega sistema na knjige računov.
 • Pri knjiženju avansnih računov za dobave v EU odpravljena težava ko se je pojavilo opozorilo da vrstice za DDVn ne obstajajo.
 • Pri spremembi stranke na obstoječem dokumentu se ustrezno spremenijo tudi prodajni pogoji.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »razpis podrejenih DN« smo naredili dve dopolnitvi:
  • dodali smo možnost določitve knjige delovnih nalogov iz artikla,
  • knjiga podrejenih delovnih nalogov se predlaga iz nastavitev funkcije, če v nastavitvah ni opredeljena pa se predlaga knjiga iz preglednice delovnih nalogov.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »serijsko knjiženje DN« se v primeru, da izberemo opcijo knjiženja po »razpisani količini« izvede kontrola nad zajetimi delovnimi nalogi. Preverja se ali zajeti nalogi nimajo že knjižene količine izdelka.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »menjava sestavine« so uvedene določene spremembe; sedaj se podatki leto, knjiga in številka delovnega naloga že predlagajo glede na delovni nalog, ki je bil označen na preglednici nalogov. Pri izbiri sestavine pa imamo možnost izbora tudi samo sestavin, ki jih vsebujejo izbrani delovni nalogi.
 • Knjiženje -delovni nalogi; po končanem serijskem knjiženju delovnih nalogov preglednica nalogov ohrani filtre in »zadetke«.
 • Knjiženje – plan proizvodnje; izhod iz plana proizvodnje preko tipke »Esc« sedaj deluje.
 • Izpisi – tedenski prikaz potreb; na preglednici tedenskega prikaza potreb je dodana bližnjica (F6) in gumb »Pripadnost«, ki za označeno vrstico preglednice (artikel) prikaže pripadnost po modularni sestavnici.

Sociala, zdravstvo in obračun

Sociala

 • Prošnje

Na zavihku CSP je dodan gumb “Prenos sprememb iz CSP”. Pri tem postopku se statusi vseh prošenj, katerih osebe so na CSP zabeležene kot umrle ali sprejete v drugi dom, postavijo na U (umik) in status 2 na N (neaktualna). Istočasno se samodejno vnese obravnava v zadnjo sejo na komisiji, kjer je razvidna sprememba statusov. Če je po tem na prošnji ročno narejena še kakšna sprememba, se status iz CSP ne spremeni več samodejno.

 • Stanovalec

V dnevnem varstvu, na zavihku Namestitev je dodano polje "Plan prisotnosti", kjer se lahko vpisuje plan prisotnosti po dnevih. 

 • Socialna anamneza  

Na Individualnem načrtu so vključeno podatki o socialni anamnezi, ki se vpišejo na formi Stanovalec – zavihek socialna anamneza.

 • Poročila

Vse posebnosti, ki se vnesejo na formi Zdravstvo-Prehrana, so vidne na izpisih, ki se nahajajo na Generator poročil-Prehrana po oddelku in Kuhinja-Poročila-Prehrana po kraju, oddelku in stanovalcu.

 • Šifranti

Na šifrantu Dodatne storitve iz oskrbe in Tržna dejavnost je dodano polje Delovno mesto (ki je prav tako med šifranti). Uporablja se zaenkrat samo pri vnosu preko tablic. Izvajalec, ki ima določeno eno delovno mesto, lahko na tablicah vnaša samo storitve za to delovno mesto.

Zdravstvo

 • Zdravstveno zavarovanje

Pri branju zdravstvenega zavarovanja za vse stanovalce, se podatki za kakšnega uporabnika ne preberejo pravilno, ko pa beremo samo zanj, se pa preberejo uspešno. V program je v ta namen dodana lastnost, da ob neuspešnem branju le-to ponovi še nekajkrat.

 • Inkontinenca

Na izpisu naročilnice, ko izberemo dobavitelja "SIMPSS", se pojavi gumb »Pošlji datoteko«. S klikom nanj se pošlje datoteka SIMPSS-u na naslov vanja.bozic@simpss.si. Datoteka vsebuje seznam naročilnic s pripadajočimi številkami ZZZS kartic. Prav tako je desno od gumba za izpis naročilnice dodan podatek o tem, koliko različnih oseb je zajetih na naročilnici in kašen je skupen znesek pripomočkov (“objavljenih oseb” in “objavljen znesek”). Če izberemo dobavitelja, se izpiše število in znesek samo zanj, če dobavitelja ni izbranega, pa za celotno obdobje.

 • Šifranti

Med šifranti Prehrane so dodani novi stolpci in sicer od oskrba A do oskrbe J. Oskrbe se lahko obkljukajo ali odkljukajo, v kateri oskrbi se zaračunava in v kateri ne.

Med šifranti Storitve Zdravstvene nege, pri vnosu nove šifre oz. storitve v šifrant ne napolni podatkov samodejno. Vse podatke je potrebno vnesti ročno. 

Delo

 • Touchscreen vnos

Dodan je stolpec Dodatno, v katerega se vpiše ura in lahko se tudi popravi vpisana ura.

 • Dodatne storitve iz oskrbe

Na formi Socialno delo-Dodatne storitve iz oskrbe-Dodatne storitve iz oskrbe 3 je dodan stolpec Dodatno, v katerega se vpiše ura in lahko se tudi popravi vpisana ura.

Recepcija

 • Prisotnost v dnevnem varstvu

Na dnevnem varstvo, na formi Prisotnost v dnevnem varstvu, je zdaj gumb »Priprava« (na pripravi za obračun), ki ga je treba klikniti pred samim obračunom. Ker se to velikokrat pozabi, je zdaj možno, da program predobračun naredi samodejno. Če se odločite, da ne boste pred vsakim obračunom kliknili na pripravo, si je potrebno na formi Nastavitve-Osnovne nastavitve, na zavihku Dnevno varstvo obkljukati, da hočete samodejno pripravo za obračun –»Samodejna priprava na obračun«.

Obračun se izvede enako, če kliknemo sami pripravo in enako če je ne naredimo in imamo obenem vklopljeno samodejno pripravo.

Obračun

 • Obračun

Na formi Sociala-Trajniki žepnin, sta dodani še dve frekvenci. Na voljo je 5 frekvenc.

Na formi Sociala-Pošiljanje računov je malo spremenjena maska. Ko zgoraj izberemo mesec, način plačila, plačnike, se spodaj prikažejo računi za ta način plačila. Pri trajnikih tudi, zato ni več potrebno klikniti Pripravo podatkov (ta gumb je odstranjen). Razen tega je način dela enak kot prej.

 • Način plačila oskrbe

Bolj razumljivo je napisan tekst pri kontroli, ki preverja pravilnost plačevanja žepnine, če obstaja več plačnikov žepnine in če obstaja en plačnik žepnine in ma le-ta opredeljene storitve za plačevanje.

Dodana je tudi kontrola, da procent plačevanja ne more biti več kot 100%.

Administracija

 • Izvajalci

Dodana polja NFC in Naslov, ki se uporabljajo pri izvajalcih Pomoči na domu.

Dodano polje Delovno mesto. Delovno mesto je dodano še v Sociala-Šifranti-Dodatne storitve iz oskrbe in Tržna dejavnost. Uporablja se zaenkrat samo pri vnosu preko tablic. Izvajalec, ki ima določeno eno delovno mesto, lahko na tablicah vnaša samo storitve za to delovno mesto.

API

 • Dodana metoda za urejanje cenikov artilov "Modify Prices".
 • Urejeno filtriranje po filtru RecordModifiedFrom na metodi Customer - GetCustomerCustomProperties.
 • Dodane nove značke v metodah Items - GetItems, Prices - GetPrices.

Natisni