Prosta mesta in statistika za vrtce

Izpsi Prosta mesta omogoča pripravo mesečnega poročila za vnos podatkov v aplikacijo MIZKŠ Prosta mesta v vrtcih. Za pravilno pravilno pripravo izpisa morate imeti urejen šifrant Skupin, tako da je na vsaki vrtčevski skupini zapisano število trok po normativu v polju Normativ.

Funkcionalnost Statistika za vrtce omogoča vrtcem pripravo dela statističnega vprašalnika o predšolski vzgoji (ŠOL-PŠV).

Kaj je potrebno pred pripravo izpisa urediti?

Za pravilno pripravo vprašalnika je potrebno urediti šifrante otrok, skupin in programov. V te šifrante so bila dodana tudi nova polja, kot je opisano v spodnjih alinejah, pri pripravi pa je važen podatek tudi EMŠO oz. datum rojstva, saj je potrebno otroke v nekaterih delih vprašalnika starostno razdeliti.

·      Šifranti – Otroci – Vnos/urejanje podatkov – zavihek Vrtci: polje Otrok s posebnimi potrebami.

·      Šifranti – Skupine – Vnos/urejanje podatkov: polje Čas izvedbe.

·      Šifranti – Šifranti za vrtce – Programi – Vnos/urejanje podatkov: polje Trajanje programa.

 

Odpre se vam spodaj prikazano okno:

·      Na dan – vpišete dan, na katerega boste pripravljali podatke, npr. 30.09.2011.

·      Od do šifra enote oz. Od do Šifra skupine - velja enako pravilo kot za ročni vnos v Statistični vprašalnik: izpolnijo ga samostojni vrtci, vrtci z enotami, in sicer za vsako enoto vrtca posebej, vrtci kot organizacijske enote v okviru zavoda ali gospodarske družbe, vrtci kot enote pri osnovni šoli. Če ima vrtec več enot oz. organizacijsko enoto ali dislocirano skupino, se podatke pripravi za vsako enoto oz. skupino.

·      Opis liste - v polje lahko vnesemo besedilo, ki se bo izpisalo v glavi liste.

 

Po kliku na Tiskaj in nato na Predogled se bo pripravil naslednji izpis, ki vsebuje:

1.  STATISTIKA ŠTEVILO OTROK, KI SO V VRTCU VKLJUČENI V PROGRAME PREDŠOLSKE VZGOJE, PO TRAJANJU PROGRAMA IN DNEVNEM ČASU NJEGOVE IZVEDBE

2.  OTROCI, KI OBISKUJEJO VRTEC, PO DOPOLNJENIH LETIH STAROSTI

V tem delu izpisa lahko dobite sporočilo, zapisano z rdečo pisavo »OPOZORILO: Če skupno število otrok v tabeli 1, stolpec 1 ni enako skupnemu številu otrok v tabeli 2, stolpec 1, potem nimajo vsi otroci vpisanega datuma rojstva oz. EMŠO.«

3.  VKLJUČENOST OTROK V ODDELKE VRTCEV GLEDE NA STAROSTNO OBDOBJE

4.  ŠTEVILO ODDELKOV, V KATERE SO VKLJUCENI OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI, IN ŠTEVILO TEH OTROK V NJIH TER ŠTEVILO OTROK V RAZVOJNIH ODDELKIH

5.  PREHRANA V VRTCU

6.  OTROCI, VKLJUČENI V VRTCE, PO OBČINI STALNEGA PREBIVALIŠČA

Natisni