Zavihek Splošno

 

Razdelek Nastavitve za obračun

% neobdavčenega dela regresa – vpišemo odstotek povprečne plače RS za predpretekli mesec, ki pomeni neobdavčeni del regresa. Program predlaga 70%.

Število ponovitev obračuna - V nekaterih primerih se mora zaradi soodvisnosti zneskov obračunskih vrstic (primer: vrstica delovne dobe je odvisna od vrstic rednega dela) določen del obračuna večkrat ponoviti. Število ponovitev je odvisno od sistema obračuna. Če je za pravilne zneske potrebno večkrat zapored izvesti obračun, bo večje število ponovitev obračuna odpravilo morebitno težavo. Privzeta vrednost je 1.

Šifra denarne enote - vpišemo šifro domače denarne enote, ki se bo uporabljala kot privzeta pri izvajanju obračunov oziroma jo poiščemo v šifrantu Denarne enote.

Šifra vrste obračuna bonitet – vnesemo šifro obračunske vrste za bonitete. V to vrsto bo obračun združil seštevek vseh bonitet določene osebe.

Šifra osnove zaposlenih za povpr. stopnjo dohodnine –uporabljamo za določitev povprečne stopnje dohodnine za vsakega zaposlenega. Šifro poiščemo v šifrantu osnov zaposlenih s klikom na gumb . Če osnova 'Povprečna stopnja dohodnine' ni še vnesena v šifrant osnov zaposlenih, jo dodamo s klikom na gumb Vnesi zapis (ali tipko Insert) . Nato shranimo novi vnos v šifrant z gumbom Potrdi in ga prenesemo v zavihek Splošno s pomočjo gumba Izberi.

% dohodnine pri drugem delodajalcu – vpišemo odstotek dohodnine, ki se obračuna zaposlenim, katerim zaposlitev pri tem delodajalcu ni glavna.

Izračun delovne dobe glede na ure zaposlitve - oznaka  omogoči preračun delovne dobe zaposlenih glede na ure zaposlitve (Ure na dan), ki so pri zaposlenem vpisane v njegovih Podatkih plač. Ko ni oznake, se delovna doba izračunava za 8 ur dela na dan, ne glede na ure zaposlitve, ki so vpisane pri zaposlenih, v njihovih Podatkih plač.

izračun delovne dobe s povečanjem –  pomeni, da se pri izračunu let delovne dobe, ki je osnova za določitev % dodatka na delovno dobo upošteva ustrezno povečanje.

obračun družinskih pomočnikov –  pomeni, da se na tem nazivu (licenci) obračunavajo prejemki družinskih pomočnikov in tiskajo ustrezni obrazci za obračun teh prejemkov.

Izračun dodatne splošne olajšave –  pomeni, da se v obračunu plače upoštevajo dodatne splošne olajšave pri zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje po dopolnitvah zakona o dohodnini. S to nastavitvjo je omogočen vnos / izračun dodatne splošne olajšave v podatkih zaposlenega (šifrant zaposlenih).

 

opombe - po potrebi se opišejo posebnosti obračuna plač ali ugotovitve pri prehodih, uvajanju ...

 

Razdelek Splošni podatki za izpise

Podpisnik izpisov – vpišemo ime in priimek odgovorne osebe, ki se bosta izpisala na obrazcih.

Številka in naziv kolektivne pogodbe – vpišemo podatke o  kolektivni pogodbi.

Telefon odgovorne osebe za obrazce – vnesemo telefonsko številko odgovorne osebe za sestavo obrazcev, ki se bo izpisala npr. v glavi obrazca 1/1A.

Šifra kontrolorja DURS - vnesemo šifro, ki se na obrazcih REK-1, REK-1a in Obračun davka na izplačane plače izpisuje poleg davčne številke zavezanca.

Kraj izplačila – vnesemo kraj,  ki se izpiše  na plačilnih nalogih in obrazcu za zasebnika.

Shrani obračunski list –  - kopije obračunskih listov se shranijo v mapo zaposlenega.

Shrani liste v mapo obračunov –  - kopije obračunskih listov se shranijo v mapo obračuna.

 

Razdelek Zbirniki

Opomba za zbirnike – se izpiše na zbirnikih.

Izpis naslova na kuverti za zbirnike – določimo, ali se bo naslov delodajalca izpisoval na desni ali levi strani seznamov nakazil za banke in drugih zbirnikov. Določitev je pomembna za zbirnike, ki jih pošiljamo po pošti v kuvertah z okencem.

 

Razdelek Poročilo o obračunanih in plačanih prispevkih (Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje)

Vnesemo nastavitvi povezani z obračunom prispevka za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Šifra delodajalca – vpišemo največ 7-mestno šifro, ki je delodajalcu določena za prikaz obračuna prispevka za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Šifra pogodbe o financiranju pokojninskega načrta -  vpišemo največ 7-mestno številko pogodbe o financiranju pokojninskega načrta.

 

Natisni