Namen programa:

Vodenje evidence proračunskih postavk občine.

Natisni