Vnos nove operacije

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Operacije.

 • Knjiga DN – knjiga delovnega naloga, podatka ne moremo spreminjati.
 • Leto DN – prikaže se leto delovnega naloga, podatka ne moremo spreminjati.
 • Številka DN – prikaže se številka delovnega naloga, katerega obdelujemo. Podatka se ne da spreminjati.
 • Nivo – prikaže se podatek o nivoju. podatka ne moremo spreminjati.
 • Artikel – podatek o šifri in nazivu izdelka v delovnem nalogu. Podatka ne moremo spreminjati.
 • Tehnološka sestavnica – podatek o šifri in nazivu tehnološkega postopka delovnega naloga.
 • ZŠ – zaporedna številka operacije znotraj tehnološkega postopka delovnega naloga. Podatka ne moremo spreminjati.
 • ID Operacije – podatek se dodeljuje samodejno in je pri vpisu tehnološke sestavnice iz tehnološkega postopka enaka ID Operacije na tehnološkem postopku. Pri ročnem vnosu nove operacije v delovni nalog pa se podatek dodeli  tako, da se poišče najvišji ID Operacije znotraj operacij tehnoloških postopkov in operacij delovnih nalogov in se ga poveča za 1.
 • Za enot izdelka – vnos podatka za kakšno količino (izdelka) bomo vnašali čase operacij. Izbiramo lahko med 1, 10, 100 ali 1000. V primeru, da imamo v nastavitvah okolja vnesen ključ TEHNZAENOT z vrednostjo (10, 100 ali 1000) se podatek pri vnosu nove sestavine samodejno predlaga v skladu z vrednostjo ključa.
 • Vrsta operacije – izbira vrste operacije, ki določa kako se deli čas izdelave. Izbiramo lahko med: Na enoto (čas izdelav velja za vsako enoto izdelka), Za enot (čas izdelave velja za količino vneseno v polju »za enot«, izračunava se po sistemu mnogokratnika), Za celotno količino (čas izdelave ni odvisen od količine izdelka, velja za celoten delovni nalog).
 • Za enot – podatek vnašamo le v primeru vrste operacije »Za enot«.
 • Samodejna prijava v pokalkulacijo DN – vklop te opcije pomeni, da se taka operacija ne bo prijavljala skozi delo delavcev (ali zajem podatkov na delovnem mestu) ampak se bo normirani čas operacije samodejno prenesel na pokalkulacijo delovnega naloga, ko se bo delovni nalog zaključil.
 • Pričetek, konec – možnost vnosa predvidenega datuma in ure pričetka (ali konca) izvajanja operacije.
 • Šifra operacije – vnos izbira operacije iz šifranta standardnih tehnoloških operacij. Operacijo v tehnološki postopek lahko vnesemo tudi brez izbire standardne operacije.
 • Naziv operacije – naziv operacije v tehnološkem postopku.
 • Čas priprave – vnos časa priprave operacije (v urah). Čas priprave je vedno mišljen kot potreben čas priprave na izvedbo operacije za celotno količino izdelka, torej ni odvisen od količine izdelka. Z gumbom  »Čas« lahko vnašamo količino operacije v urah, minutah in sekundah.
 • Čas izdelave/količina koop. – vnos časa izdelave operacije (v urah). Z gumbom  »Čas« lahko vnašamo količino operacije v urah, minutah in sekundah. V primeru kooperantske operacije vnos količine za katero velja »cena storitve«.
 • Zamik med operacijami – izbira tipa zamika (prehoda) med izvajanjem operacije glede na predhodno operacijo. Izbiramo lahko med naslednjimi zamiki: istočasno kot prejšnja, časovni zamik, količinski zamik, po zaključku prejšnje.
 • Časovni zamik – vnos časovnega zamika pričetka operacije, vnaša se le v kolikor je bil izbran tip zamika časovni zamik. Vnos časa lahko na lažji način (v obliki HH:MM:SS) vnesemo preko gumba »Čas«.
 • Količinski zamik – vnos količinskega zamika pričetka operacije, vnaša se le v kolikor je bil izbran tip zamika količinski zamik.
 • Šifra delovnega mesta – vnos šifre (izbire) delovnega mesta, ki izvaja operacijo.
 • Število delavcev – vnos števila delavcev, ki hkrati izvaja operacijo
 • Skupinska operacija – možen vnos samo kadar je število delavcev več od 1 in je tip obračuna »norma«. V kolikor je vklopljeno se izračun dosega norme v delu delavca izračunava tako, da se prijavljena količina poveča za število delavcev.
 • Šifra delovne postaje – vnos šifre (izbire) delovnega postaje, na kateri se izvaja operacijo.
 • Šifra kooperanta – izbira stranke (kooperanta), ki izvaja operacijo (izbira podatke je možna le, če ni izpolnjen podatek o delovnem mestu in/ali delovni postaji).
 • Enota za kooperacijo – vnos ali izbira enote mere v kateri se bo vnašal strošek kooperacije. Podatek se lahko vnaša le, če je izbran kooperant.
 • Cena storitve – vnos cene (stroška) storitve v domači denarni enoti. Podatek se lahko vnaša le, če je izbran kooperant.
 • Artikel – v primeru kooperantske operacije lahko povežemo operacijo z artiklom, ki bo predstavljal to operacijo. Na ta način lahko za operacije določimo cene preko cenikov. V kolikor se artikel vnese, se polje cena storitve zapre za ročni vnos. Poleg artikla se nahaja tudi gumb »obnovi cene«. V kolikor zaženemo to funkcijo, se cena storitve priredi iz cenika stranke kooperanta (oziroma splošnega cenika kooperacije) za artikel vezan na kooperantsko operacijo.
 • Točke – v primeru uporabe modula SDD – Spremljanje dela delavcev lahko na tem mestu vnesemo število točk, ki jih delavec prejme pri izvedbi operacije na eni enoti izdelka.
 • Zahtevnost – podatek je aktiven le, če je v nastavitvah programa izbrana opcija kalkulacije po Z – zahtevnost operacijali pa je vklopljena opcija »Zahtevnost operacij po zaposlenih«. V tem primeru je obvezen podatek na operaciji (razen pri kooperantski operaciji). Vnesemo (izberemo) šifro zahtevnosti operacije.
 • Tip obračuna – izbiramo lahko med tipom obračuna »norma« in »režija«, v primeru izbire »režija«, se v delu delavca operacija vedno upošteva kot 100% doseg norme ne glede na dejanski čas primerjan s predvidenim časom.
 • Priponka – možnost dodajanja priponke iz dokumentnega sistema eRegistrator.
 • Opombe – vnos poljubne opombe operacije.

Natisni