Zavihek Javni sektor

Podatke na tem zavihku izpolnijo organizacije, ki obračunavajo in izplačujejo plače zaposlenim v javnem sektorju.

Šifra proračunskega uporabnika – petmestna šifra proračunskega uporabnika se bo izpisala v glavi obrazca 1/1A.

Šifra ministrstva – dvomestna šifra se bo izpisala v zaglavju obrazca 1A (v kodeks 25 in 26). Pomeni šifro ministrstva, pristojnega za področje, na katerem deluje ustanova.

Šifra organizacije – enomestna šifra se bo izpisala v zaglavju obrazca 1A (v kodeks 27). Pomeni organizacijsko obliko.

Številka podračuna – za izpis na obrazcu PL

Območna enota UJP – naziv pristojne enote UJP se izberemo iz spustnega menija

Tiskam nazive vrst obračuna SAOP – ureja način izpis nazivov vrst izplačil na obračunskem listu za JS. Če je izbrano, se tiskajo nazivi iz šifranta vrst izplačil, kot so vneseni v šifrantu vrst izplačil v programu, sicer tiska nazive iz uredbe o enotnem sistemu plač v JS.

 

Razdelek Šifre vrst izplačil v javnem sektorju

Vpišemo šifre po enotni metodologiji za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Lahko jih izberemo iz šifranta vrst izplačil v javnem sektorju, s klikom na gumb poleg okenca za vnos šifre:

Sindikalne članarine

Občinski samoprispevki

Krajevni samoprispevki

 

Razdelek Obračun nadomestil

Šifra mesečnega seštevka – izberemo vnesemo šifro mesečnega seštevka, ki ga program uporablja za izračun osnove za nadomestila iz preteklega meseca za zaposlene v javnem sektorju, ki se jim plača obračunava po ZSPJS.

 

Razdelek Direktne odobritve UJP

Oznaka pošiljatelja UJP – oznaka za pošiljanje direktnih odobritev, ki jo določi UJP

Plačilne naloge pripravi UJP – določa način priprave plačilnega prometa za pošiljanje podatkov nakazil na TRR zaposlenih preko UJP. Če je izbrano, se za UJP pripravi samo dva storno naloga za skupne znesek nadomestil v breme ZZZS in povračil materialnih stroškov

 

Natisni