Avtomatsko formiranje naročil (ALT+A)

Na preglednici predvidene porabe materiala se nahaja tudi gumb »Avtomatsko formiranje naroči«. S pomočjo te funkcije lahko za manjkajoče materiale (artikli tipa M, B, E in D) avtomatsko formiramo naročila dobaviteljem v modulu Dobavitelji in kupci (NDK). Po izboru gumba se odpre okno z nastavitvami aavtomatskega formiranja naročil:

 • Faktor povečanja – vnesemo lahko faktor (število) s katerim se bodo izračunane manjkajoče količine materiala iz preglednice predvidene porabe materiala pomnožile in predlagale za naročanje.
 • Zaokroževanje količin – obstaja več načinov zaokroževanja izračunanih (predlaganih) količin za naročanje. Izbiramo lahko med zaokroževanjem po sistemu števila decimalnih mest (0,001, 0,01 ali 0,1), po sistemu celih števil (1, 10, 100, 1000) in glede na mnogokratnik iz šifranta Artikli-Stranke.
 • Količina za naročanje – izbiramo lahko med naslednjimi možnostmi izračuna predlagane količine za naročanje: manjkajoča količina (naročimo točno toliko, kolikor nam sestavin primanjkuje), razlika do minimalne količine (naročimo toliko, da  nam na koncu še vedno ostane na zalogi minimalna količina), razlika do maksimalne količine (naročimo toliko, da nam na koncu ostane na zalogi maksimalna količina), kanban (naročamo, kadar je zaloga pod minimalno zalogo, donaroči se do maksimalne zaloge) ter samo potreba (naročimo celotno količino potrebev; tem primeru moramo izbrati tudi katero vrsto potrebe upoštevamo).
 • Knjiga naročil dobaviteljem – izberemo knjigo naročil dobaviteljem v kateri bodo nastala avtomatsko formirana naročila..
 • Šifra dobavitelja od do –  izberemo lahko za katere dobavitelje (razpon šifer od do) se bodo formirala naročila dobaviteljem. V kolikor bi sistem za artikel našel dobavitelja izven navedenega razpona, naročila ne bi izdelal. Če ne želimo omejitev, pustimo obe polji neizpolnjeni.
 • Dobavitelj – določimo sistem ugotovitve dobavitelja za posamezen manjkajoči material. Izbiramo lahko med več sistemi. Iz zadnjega naročila – program pogleda pri katerem dobavitelju je bil določen material nazadnje naročen (gleda seveda naročila dobaviteljem). Iz zadnjega naročila – vse knjige (program pogleda pri katerem dobavitelju je bil določen material nazadnje naročen neodvisno od knjige naročil). Z najnižjo ceno – program poišče dobavitelja pri katerem smo določen material do sedaj najceneje naročili (gleda seveda naročila dobaviteljem). Iz šifranta artiklov – program za dobavitelja določi stranko vpisano v matičnih podatkih materiala v polju »Dobavitelj«.
 • Dobavitelj – vnesemo lahko šifro dobavitelja pri katerem naj se določen material naroči, če program ne najde nobenega dobavitelja po izbranem sistemu (določenemu v predhodnem polju).
 • Vedno privzemi – če je opcija vklopljena (kljukica), potem se vsi materiale (ne glede na izbran sistem iskanja dobavitelja) naročijo pri dobavitelju vnesenem v predhodnem polju.
 • Za koliko časa nazaj – opcija je aktivna samo za sistem določanja dobavitelja z najnižjo ceno. Vnese se število dni v preteklost za katere se upoštevajo naročila dobaviteljem.
 • Stroškovno mesto – določimo kako se za posamezno sestavino predlaga stroškovno mesto (izbiramo lahko med možnostmi: iz artikla, iz zadnjega naročila, brez in vnos); V kolikor je bila izbrana opcija »vnos«, potem se odpre polje za vnos šifre stroškovnega mesta.
 • Združevanje potreb z različnim SM – v kolikor je ta opcija izbrana, potem se bodo sestavine z različnim stroškovnim mestom, ki se naročajo pri istem dobavitelju naročile skozi eno naročilo, drugače bo za vsako stroškovno mesto nastalo ločeno naročilo.
 • Združevanje potreb z različnim datumom – v kolikor je opcija izbrana, potem se na isto naročilo dobavitelja prenesejo materialne potrebe z različnim datumom potrebe (dobave); datum dobave je naveden na vrstici naročila, v glavi naročila pa najzgodnejši iz med teh datumov. V kolikor opcija ni izbrana, se ve eno naročilo dobavitelja prenesejo samo materialne potrebe, ki imajo enak datum potrebe.
 • Dodajanje na obstoječa naročila – v kolikor je opcija izbrana, se za sestavine, ki za predlaganega dobavitelja že imajo aktivno naročilo (naročilo, ki ni delno zaprto, zaprto ali stornirano), ne formira novo naročilo ampak se doda nove vrstice v obstoječe naročilo.
 • Samo v okviru deneva – v kolikor je opcija izbrana, potem se sestavine dodaja na obstoječa naročila le kadar je naročilo vpisano z istim datumom, kot je datum izvajanja obdelave.
 • Osnova za naročanje – vpišemo lahko besedilo (do 3 znakov), ki se prenese v posamezna naročila v polje »osnova za naročanje«.

 

Z gumbom »Zapri« prekinemo funkcijo avtomatske priprave naročil dobavitelje, z gumbom »Izvajaj« pa nadaljujemos  pripravo naročil.

Po izboru gumba  (Izvajaj – Alt+I) se prikaže preglednica »Predlog naročil« v kateri se nahajjo artikli za katere naj bi se avtomatsko pripravila naročila dobaviteljem. Podatki v preglednici so:

 • Šifra sestavine – šifra materiala za katerega se predlaga naročilo dobavitelju.
 • Naziv sestavine  – naziv materiala za katerega se predlaga naročilo dobavitelju.
 • ME – enota mere materiala.
 • Potreba izbrano, potreba ostalo – skupna potreba po tem materialu na delovnih nalogih VRP.
 • Potreba prodaja – potreba po tem materialu na naročilih kupcev.
 • Potreba PP – potreba teh materialov na delovnih nalogih programa DN.
 • Zaloga – trenutna knjižna zaloga materiala.
 • Že naročeno – že naročene količine materiala v naročilih dobaviteljem, ki še niso realizirane.
 • Prihod PP – predviden prihod na zalogo preko delovnih nalogov programa DN.
 • Razlika – podatek se izračuna glede na nastavitve »količin za naročanje« in predstavlja dejansko manjkajočo količino materiala ali pa manjkajočo količino do minimalne oz, maksimalne zaloge.
 • Naročiti – količina, ki se bo naročila v naročilu dobavitelja. Ta količina je količina iz polja »Razlika« zaokrožena po izbranem sistemu. Podatek lahko tudi spremenimo.
 • Šifra dobavitelja – šifra dobavitelja pri katerem se bo material naročil. Podatek lahko tudi spremenimo.
 • Naziv dobavitelja – naziv izbranega dobavitelja materiala.
 • Rok dobave – predlaga se najzgodnejši potreben datum (glede na delovne naloge – datum pričetka izdelave na katere se potreba po materialu nanaša). Datum lahko tudi spremenimo.
 • Datum proženja ND – predstavlja najpoznejši datum, ko bi morali naročilo dobavitelju prožiti (posredovati). Izračuna se tako, da se glede na predlagan rok dobave odšteje pretočni čas nabave po delovnem koledarju. V kolikor je ta datum v »preteklosti«, se vrstica obarva v rdeče v namen opozorila, da nabave ne bomo mogli speljati do zahtevanega roka.
 • Vezano na privzetega dobavitelja (podatek iz šifranta artikla) se pokažejo še podatki o minimalni količini naročanja ter koraku naročanja iz lastnosti artikla a še podatek o pretočnem času nabave.

V kolikor smo v preglednici izvedli kakšne spremembe, lahko z gumbom  (Opusti – Alt + O) ponastavimo vrednosti tako kot jih je pripravil program. Z gumbom Zapri« (Alt + Z) prekinemo s postopkom priprave naročil in se vrnemo korak nazaj. Z gumbom  (Formiranje naročil dobaviteljem – Alt + F) pa dejansko sprožimo izdelavo naročil dobaviteljem. Ko se naročila pripravijo dobimo naslednje sporočilo:

Po »V redu« se odpre preglednica naročil dobavitelejm v kateri se (poleg obstoječih) nahajajo tudi naročila, ki so se avtomatsko izdelala:

V polje »Opomba« na azvihku »analitike« naročila dobavitelja se navedejo delovni nalogi na podlagi katerih je naročilo nastalo.

 

Preko gumba »Nastavitve« lahko nastavimo (predlagane ali privzete vrednosti), ki se pojavijo ob aktiviranju okna obdelave. Dostop do nastavitev obdelave lahko nepooblaščenim operaterjem preprečimo preko aplikacijskega varnostnega sistema.

Natisni