Izkazi za Dvostavno knjigovodstvo

Na spodnjih povezavah se nahajajo navodila in datoteke za uvoz  izkazov (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida) za:

A. Proračunske uporabnike          
B. Gospodarstvo (EKN)
C. Gospodarske družbe 
D. S.P.-je
E. Društva

Pred uvažanjem si obvezno preberite Navodila za uvoz izkazov
 

 • A. Proračunske uporabnike       Na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava z 27.12.2007 (Uradni list 120/2007) smo pripravili izkaze za proračunske uporabnike. Na spodnjih povezavah najdete sledeče izkaze:

 

 • Bilanca stanja
 • Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
 • Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
 • Izkaz računa financiranja
 • Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
 • Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
 • Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 • Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 • Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
 • Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Izkazi so razdeljeni na dve skupini:

 

 

 • B. Gospodarstvo (EKN)

Izkazi veljajo za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitve organizacije - pravne osebe zasebnega prava, ter društva in invalidske organizacije.

BS in IPI

 • C.Gospodarske družbe

Izkazi za gospodarske družbe

 

 • D. S.P.-je

Izkazi za S.P.

 

 • E. Društva 

Pravna podlaga za izdelavo izkazov je:

 • Navodilo o predložitvi letnih poročil društev, Uradni list RS, št. 7/2008
 • Navodilo o spremembi Navodila o predložitvi letnih poročil društev, Uradni list RS, št. 8/2009

Izkazi za društva

 • F.  Izkazi za Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO) in davek od dohodkov iz dejavnosti:

DDPO

DDD

DDPO-za Javni sektor

 • G. Finančna razkritja poslovanja (FRP) - Izkaz in primer Excel predloge

Izkaz

Primer Excel predloge

 

Natisni