Splošno

 

Šifra domače države – vpišemo šifro domače države.

Šifra stranke uporabnika vpišemo šifro stranke uporabnika programa, ki predstavlja izdajatelja naročil, oziroma jo poiščemo v šifrantu Stranke. Na tem mestu lahko stranke tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Vnos podatka je obvezen.

Šifra domače denarne enote vpišemo šifro domače denarne enote, ki se bo uporabljala kot privzeta pri pripravi naročil, oziroma jo poiščemo v šifrantu Denarne enote. Na tem mestu lahko denarne enote tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Uporablja se pri kupcih, ki nimajo navedene denarne enote. Vnos podatka je obvezen.

Šifra privzetega jezikovnega področja – vpišemo šifro jezikovnega področja (jezika), ki se bo uporabljala kot privzeta pri pripravi naročil, oziroma jo izberemo v šifrantu Jezikovna področja. Na tem mestu lahko jezikovna področja tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Uporablja se pri kupcih, ki nimajo navedenega jezikovnega področja. Vnos podatka je obvezen.

Šifra privzetega cenovnega področja vpišemo šifro cenovnega področja (cenika), ki se bo uporabljala kot privzeta pri pripravi naročil, oziroma jo izberemo v šifrantu Cenovna področja. Na tem mestu lahko cenovna področja tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Uporablja se pri kupcih, ki nimajo navedenega cenovnega področja. Vnos podatka je obvezen.

Izdaja dokumentov – dogodek – izbere se pod kakšen dogodek pri strankah se bodo zapisovale izpisane dobavnice.

Pogodba dogodek – izbere se pod katerim dogodkom je pri stranki napisana pogodba. Če bo tak dogodek program dobil, ga bo prepisal v polje dokument na naročilih kupcev.

Vrsta vira za dolg – Glede na ta podatek program ve v naročilih kupcev, kako se prikaže dolg stranke. V ozadju pa so enaki podatki, kot se jih nastavi pri strankah pod promet in viri prometa.

Tip tečaja - vpišemo tip tečaja (N=nakupni, S=srednji, P=prodajni) oziroma ga lahko s klikom na gumb  izberemo iz seznama. Program ponudi S.

Šifra tečajne liste vpišemo šifro tečajne liste, oziroma jo izberemo v šifrantu Tečaji – nazivi. Na tem mestu lahko tečaje tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Prodaja s kartico zaupanja določi se ali je naročilo bilo opravljeno s kartico zaupanja ali ne.

Prikaz obvestil prenosov določi se ali se po končanih prenosih naročil kupcev/odpremnih nalogov v Materialno skladiščno poslovanje oziroma v Fakturiranje prikazujejo obvestila o opravljenih prenosih ali ne.

Šifra cenovnega področja za nabavo vpišemo šifro cenovnega področja (cenika), ki se bo uporabljala kot privzeta pri pripravi naročil dobaviteljem, oziroma jo izberemo v šifrantu Cenovna področja. Na tem mestu lahko cenovna področja tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Uporablja se pri dobaviteljih, ki nimajo navedenega cenovnega področja za nabavo. Vnos podatka je obvezen.

Komisioniranje določi se ali se omogoči vnos podatkov za odpremne naloge na poseben način. Najprej se vnaša artikle in količine, nato pa stranke in pripadajoče količine.

Prednaročila določi se ali se omogoči vnos podatkov za odpremne naloge na poseben način. Sistem je uporaben za primere, ko ima naročnik s kupci sklenjena prednaročila za periodiko (določene knjige, revije,…) in glede na to ima poseben način priprave odprem.

Kopije dokumentov v PDF določi se ali se shranjujejo kopije dokumentov pri tiskanju v PDF obliki.

Knjižno obdobje Od/do datuma vpišemo ali izberemo datum spodnje in gornje meje obdobja, v katerem je dovoljeno dodajati/spreminjati naročila/odpreme ter naročila dobaviteljem/prevzeme. Če od oziroma do datum ni izpolnjen potem obdobje navzdol oz navzgor ni omejeno.

Prodajni pogoji iz plačnika – označimo ali se bodo pri novem naročilu/odpremi predlagali prodajni pogoji (neto dnevi za zapadlost, odstotek rabata, prodajni cenik, denarna enota, jezikovna različica, knjižna skupina, popusti) iz plačnika  ali iz prejemnika  .

Prenos storitev v delovne naloge VRP – označimo, ali se bodo pri prenosu naročila kupca v delovne naloge prenašalo tudi artikla tipa S – Storitev.

Stranka samo na eni progi označimo, ali se pri vpisu strank na progo izvaja tudi kontrola ali je stranka že vpisana na kateri progi. Na ta način se lahko stranka pojavi samo v eni progi.

Akcijski prodajni cenik vpišemo šifro cenovnega področja (cenika), ki se bo uporabljala kot akcijski cenik pri pripravi naročil, oziroma jo izberemo v šifrantu Cenovna področja. Na tem mestu lahko cenovna področja tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je izpolnjen, se najugodnejše prodajne cene iščejo tudi na podlagi tega cenika.

Akcijski nabavni cenik vpišemo šifro cenovnega področja (cenika), ki se bo uporabljala kot akcijski cenik pri pripravi naročil dobaviteljem, oziroma jo izberemo v šifrantu Cenovna področja. Na tem mestu lahko cenovna področja tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je izpolnjen, se najugodnejše nabavne cene iščejo tudi na podlagi tega cenika.

Vrsta zaznamka za nabavo -

[ ] Avtomatska sprememba popustov - s tem si aktiviramo opozorilno okno, ki te dodatno opozori ob spremembi popustov

Koda GS1 - ean pošiljatelja (če imamo vzpostavljen RIP sistem)

Natisni