Obračunski list za javni sektor

Na obračunskem listu za javni sektor se izpiše toliko delnih obračunov ur in zneskov, kolikor je vpisanih kombinacij delovnih mest in plačnih razredov v podatkih zaposlenega. Za vsako različno kombinacijo delovnega mesta in plačnega razreda se izpišejo:

·      osnovna plača = izhodiščna plača, ki velja za plačni razred, ki je vpisan med podatki zaposlenega,

·      odstotki in zneski tistih Osnov zaposlenih, ki imajo v šifrantu Nazivi osnov zaposlenih, pri podatku Šifra vrste izplačila v javnem sektorju  vnesene šifre:

·      C010 (Položajni dodatek),

·      C020 (Dodatek za delovno dobo),

·      C040 (Dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat –preračunan glede na ure Mesečne delovne obveznosti, ki so vnesene med podatki o Urniku zaposlenega oz. če le-te niso vpisane, se znesek preračuna glede na ure Mesečne delovne obveznosti iz Nastavitev obračuna),

·      C050 (Dodatek za dvojezičnost),

·      C150 (Dodatek za stalnost)

·      Razlika do plače glede na 49. člen ZSPJS = razlika med zadnjo plačo zaposlenega pred uveljavitvijo ZSPJS in plačo, obračunano po novem zakonu.

·      obračunane ure in zneski tistih vrst obračuna, ki imajo v šifrantu vrst obračuna izpolnjen podatek Šifra vrste izplačila v javnem sektorju. Izjema so nadure, saj se v tem delu, ki je razdeljen po delovnih mestih in plačnih razredih, ne izpisujejo.

 

V drugem delu izpisa obračunskega lista za javni sektor se neodvisno od delovnih mest in plačnih razredov, na katere so razporejeni zaposleni, izpišejo še:

·      obračunani zneski za delovno uspešnost (za vrste obračuna, ki imajo v Šifri vrste izplačila v javnem sektorju oznako D),

·      obračunana Razlika do minimalne plače (Šifra vrste izplačila v javnem sektorju = A020) in Razlika do plače glede na 49. člen ZSPJS (Šifra vrste izplačila v javnem sektorju = A040)

·      obračunane nadure (za vrste obračuna, ki imajo v Šifri vrste izplačila v javnem sektorju oznako E)

·      obračunana Razlika med minimalno in obračunano plačo (Šifra vrste izplačila v javnem sektorju = A030)

·      obračunane bonitete in stimulacije (za tiste Nazive bonitet, ki imajo pri  Šifri vrste izplačila v javnem sektorju oznako F)

·      obračunana povračila stroškov (za vrste obračuna, kjer je Šifra vrste izplačila v javnem sektorju = I080, I090 ali I110)

·      obračunana neplačana odsotnost (za vrste obračuna, ki imajo v Šifri vrste izplačila v javnem sektorju oznako N)

·      osnova za izračun prispevkov

·      znesek neto plače

·      drugi osebni prejemki (vrste obračuna, ki imajo v Šifri vrste izplačila v javnem sektorju oznako J – mednje sodi tudi regres)

·      povračila stroškov  (vrste obračuna, ki imajo v Šifri vrste izplačila v javnem sektorju oznako I)

·      odtegljaji (Krediti in odtegljaji zaposlenih, ki imajo v Šifri vrste izplačila v javnem sektorju oznako K ter sindikalne članarine, krajevni in občinski samoprispevki, za katere so v Nastavitvah programa OPZ, na zavihku Javni sektor vpisane ustrezne Šifre vrst izplačil v javnem sektorju)

·      prispevki in davek od osebnih prejemkov

·      prispevki iz bruto plače (za grupe obračuna: 1-Bruto izplačila v breme izplačevalca, 2-Nadomestila v breme izplačevalca, 3-Refundirana nadomestila, 4-Invalidnine, 7-refundirane vojaške vaje)

·      prispevki iz razlike med minimalno in obračunano plačo

·      prispevki iz bonite in stimulacij

·      prispevki iz povračil stroškov (od zneska nad uredbo vlade)

·      prispevki iz neplačanih odsostnosti

·      prispevki iz odpravnin

·      prispevki iz terenskega dodatka

·      davek od plače (od grup obračuna: 1-Bruto izplačila v breme izplačevalca, 2-Nadomestila v breme izplačevalca, 3-Refundirana nadomestila, 4-Invalidnine, 7-refundirane vojaške vaje)

·      davek od bonitet in stimulacij

·      davek od povračil stroškov (od zneska nad uredbo vlade)

·      davek od odpravnin izplačanih zaradi odpovedi pogodbe (obdavčene)

·      davek od regresa

·      neto izplačilo (Izpiše se ena vrstica, če se plača nakaže v celoti na en račun, oziroma dve vrstici, če se izplačilo deli in nakazuje na dva bančna računa. Primer izpisa gotovinskega izplačila na obračunskem listu za javni sektor po zakonu ni predviden.)

·      premija po ZKDPZJU – izpiše se:

·      premijski razred, ki je določen med Podatki  KDPZ pri zaposlenem

·      minimalna premija = zadnja premija, ki je veljala za 1. premijski razred pred datumom pristopa zaposlenega h KDPZju

·      dodatna premija =  razlika med: zadnjo premijo, ki je veljala za premijski razred zaposlenega pred datumom njegovega pristopa h KDPZju in njegovo minimalno premijo

·      razl.po A.KPng = skupna premija zaposlenega, od katere sta odšteti njegova dodatna in minimalna premija

·      skupna premija  = znesek premije delodajalca, ki je bil obračunan za izbranega zaposlenega.

 

Razdelek Poročilo o podatkih iz plačilnih list pri zasebnikih

V tem razdelku vnesemo nastavitvene podatke za izpis poročila.

Šifra SM od-do – izpis lahko omejimo le na posamezno SM ali skupino SM. Če šifre ne poznamo, kliknemo na gumb  (Alt+ò) ter jo poiščemo in izberemo.

Šifra zaposlenega od-do – program predlaga nazadnje vnesene podatke. Sami lahko omejimo izpis le na posameznega zaposlenega ali skupino zaposlenih. Če šifre ne poznamo, jo z gumbom  (Alt+ò) poiščemo in izberemo.

Priimek in ime zaposlenega od-do – vnesemo priimek in ime zaposlenih, za katere želimo izpisati obračunski list.

Razvrščanje – izberemo razvrščanje po šifri zaposlenega, po priimku in imenu, po SM in šifri zaposlenega ali po SM ter priimku in imenu zaposlenega.

Datum vplačila premij PPZ – vnesemo ali izberemo datum iz koledarja.

Natisni