Zavihek Predujmi

Ob aktiviranju zavihka se odpre preglednica, kjer lahko vnašamo nove  predujme za naloge za službeno potovanje in pregledujemo izdane.

Datum predujma – vnesemo datum, ko je potnik prejel predujem. Šele po vnosu datuma izdaje lahko vnašamo predujme. Datum predujma ne sme biti večji kot datum izdaje potnega naloga in ne manjši od datuma izvršenega obračuna. Če potnik ni prejel predujma, polja ne izpolnimo.

Vnos novih predujmov

Nov predujem vnesemo tako, da kliknemo na gumb za dodajanje novih zapisov.

Šifra denarne enote – iz šifranta denarnih enot izberemo ustrezno denarno enoto.

Znesek predujma - vnesemo znesek predujma v izbrani denarni enoti. Če gre za tujo denarno enoto, bo preračunani znesek predujma v domači denarni enoti viden ob dodajanju (če vnesemo znesek in pritisnemo tipko Tab) in preglednici predujmov ob potrditvi vnesenega ali popravljenega predujma.

Gumb: 'Blagajna'

Gumb  Blagajna je namenjen prenosu predujemov v program Blagajniško poslovanje. Za vsak predujem se kreira nov zapis v ustrezno blagajno blagajniškega poslovanja. Ko je posamezen predujem uspešno prenešen v blagajniško poslovanje, se s trenutnim datumom polni polje Prenos v BP v preglednici predujemov, če polje ostane prazno prenos ni bil izvršen in prenos lahko ponovimo. Prenos posameznega predujema v blagajno je mogoč samo enkrat, potem gumb postane neaktiven  .

Gumb je aktiven kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:

izplačan predujem ima blagajno s pripadajočo denarno enoto - nastavitve programa morajo biti ustrezno izpolnjene

prenos v blagajniško poslovanje vsaj za en predujem še ni bil uspešno izvršen

Gumb: 'Plačilni promet'

Gumb  Plačilni promet je namenjen prenosu predujemov neposredno v plačilni promet za prenos na TRR zaposlenega.

Izpolniti moramo nastavitvene podatke prenosa :

Namen nakazila (1. vrstica)

Namen nakazila (2. vrstica)

Datum valute izplačila – vnesemo ali izberemo iz koledarja

Natisni