Verzija 2019.01.001 z dne 04.01.2019

 

Splošno

 • V preglednico bančni računi so dodani podatki: številka računa, model in sklic.

Kadrovska evidenca

 • Omogočen dostop do SAOP kalkulatorja neto v bruto iz šifranta zaposlenih.
 • Na zavihku Datumi in dobe sta bili dodani polji Št. aneksa in Datum aneksa. Predvsem zaradi prihajajoče zakonske spremembe v JS.

Obračun plač zaposlenim

 • Pohitren preračun neto v bruto.
 • Omogočen dostop do SAOP kalkulatorja neto v bruto.
 • Omogočen pripomoček za vnos vrstic vedno v obračunu vsem zaposlenim.
 • Novi zneski premij KDPZ
 • Strošek plače se pravilno izračuna in izpiše na obr. listih pri obračunih drugih izplačil v povezavi z zneski KDPZ in PPZ

Obračun potnih nalogov

 • Odpravljena težava med prenosom obračunanih potnih nalogov v plačilni promet.
 • Omogočena izbira TRR plačnika v nastavitvah programa.

Drugi osebni prejemki

 • V REK-1 dodani polji A24 in A25 za nerezidente s posebnimi ugodnostmi.

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave - Prilivi in odlivi

Pri izračunu podatkov iz modula dobaviteljev in kupcev urejeno, da v primeru tujcev znesek davka ni upoštevan.

 •  Dnevne obdelave - Pregled bilance
 • Urejeno zaokroževanje na prikazu podatkov
 • Urejeno prikazovanje nazivov kontov v primeru menjave kontnega plana in pregledovanja podatkov za pretekla leta.
 • Opominjanje

v eOpominu je:

 • urejeno preverjanje matične številke (za pravne osebe); če številka ni vnesena, program javi napako in prekine obdelavo,
 • v vozlišču Povzetek davkov računa je vrednost Vrsta davka VAT in znesek davka (125) fiksno 0 (DDV-ja se v opominu ne izkazuje).
 • Izboljšana je obdelava tiskanja večjega števila opominov tako, da ne upočasnjuje programa in na tiskalnik pošlje le en skupni paket za tisk
 • Izpisi in pregledi  
 • Za podmenija Opomini in IOP je vzpostavljen varnostni sistem; ključa sta DK – izpisi in pregledi – Opomin, DK – izpisi in pregledi – IOP
 • V pripravi IOP-jev urejena izbira od stranke / do stranke in od konta / do konta – ko sta polji polni kurzor preskoči v naslednje polje in ne na gumba Izbrane stranke / Izbrani konti.
 • Gumb Izbrani konti odpre nabor saldakontnih kontov in ne več celotnega kontnega plana.
 • V pripravi IOP-jev si program za trenutnega operaterja zapomni nastavitve izbora za Razvrščanje. Nastavitev Razvrščanje strank je privzeto Po abecedi, Izpis IOP pa privzeto Vzorec IOP DK_IOPVzorec_nov.qr2.
 • Program shrani izbor nastavitev pri izdaji IOP-jev (podpis, mapa za zip datoteko) glede na trenutnega operaterja.
 • v eIOP-ju je:
  • urejeno preverjanje matične številke (za pravne osebe); če številka ni vnesena, program javi napako in prekine obdelavo,
  • v vozlišču Povzetek davkov računa je vrednost Vrsta davka VAT in znesek davka (125) fiksno 0 (DDV-ja se v IOP-ju ne izkazuje).

Prejeti računi

• Proračun - Prerazporeditve – gumb vnesi zapis
Ob vnosu prerazporeditve dodana kontrola na obstoj razloga prerazporeditve. V kolikor ni vnesen nadaljevanje ni mogoče.

Obračun obresti

• Šifranti – Konti za obresti po analitikah
Ob vnosu šifer kontov urejena možnost izbire kontov glede na pripadajoči šifrant.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Izpisi – pokalkulacija delovnih nalogov; na pokalkulaciji izvedena sprememba izračuna stroška dela v kolikor je število delavcev na operaciji na kateri se nahaja delovno mesto enako 0. Sedaj to smatra kot število delavcev 1 (kot to deluje na naknadnem izračunu proizvodnih cen).
 • Knjiženje – delovni nalogi; na zavihku »Veze« omogočeno dodajanje (in brisanje) vez z naročili kupcev. Dodajanje/brisanje je možno onemogočiti preko varnostnega sistema.
 • Knjiženje – delo delavcev; prenovljen sistem prenosa zapisov (funkcija »prenos na DN«) v tabelo DNCasPoOperacijah. Tudi možnost vklopa transakcijskega prenosa (preko nastavitev programa).
 • Izvajanje kalkulacije delovnega naloga je iz kode programa prenesena na proceduro na bazi.

 

Dobaviteji in kupci

 • Prednaročila, dopolnitev izvozne datoteke prednaročil.
 • Prednaročila, dopolnitev kartice prednaročil.
 • v prevzeme smo dodali nov status "Prevzeto WMS". Če je aktiven, komisijona ni možno ustaviti.

 

Obvaldovanje kakovosti

 • Pri prenosu kontrolnega naloga v odpremni nalog in komision, se v odpremni nalog ne zapiše več datum potrditve (ta podatek mora vrniti WMS rešitev in s tem potrdi/knjiži prenos z dejanskim datumom izvedbe).

 

Artikli

 • Na preglednici artiklov (spustni seznam ob desnem kliku) nova forma za vnos podatkov. Forma je razdeljena na dva dela, v prvem delu se prikazujejo podatki o tarifni oznaki in podatki o okoljskih dajatvah, v drugem delu pa so podatki o odpadnih embalažah. Preko forme je moč spreminjati tudi tarifno oznako, razred, tip, št.enot obremenitve in višino okoljske dajatve.

 

Materialno skladiščno poslovanje

 • Izpisi
  • Analiza okoljske dajatve
   • Nova analiza izdaje odpadne embalaže iz katere je moč izbrati vrsto (tip) poročanja za okoljske dajatve (3 skupine: Odpadna embalaža, Mazalna olja in tekočine, izrabljene gume in Odpadna električna in elektronska embalaža). V OLAPU je moč določiti in podrobneje opredeliti analizo odpadne embalaže za lažje poročanje o nastalih obveznostih zoper okoljske dajatve.
   • Dodan nov ključ v varnostni sistem za omejevanje dostopa do izpisa analize okoljske dajatve.

 

Trgovina na drobno

 • Knjiženje
  • Negotovinska prodaja
   • Prikaz dolga stranke je omejen glede na nastavitve varnostnega sistema. V sistemu limitov in blokad se ob vnosu stranke prikazuje informacija o tem, ali je stranka presegla limit in ali je blokirana. Prikaz samega zneska dolga stranke ob vnosu dobavnic je sedaj vezan na varnostni sistem s ključem »Prodaja – prikaz dolga«.

Aplikacijski programski vmesnik

 • dodana nova metoda ProcessingReceivingAdvice, ki lahko zažene ali ustavi komision na prevzemu. Poleg tega lahko tudi aktivira/deaktivira status, da je prevzem v pristojnosti WMS.
 • dodana nova metoda DetachDocument, ki odpne dokument iz fascikla
 • odpravljene manjše težave v ListFolderDocuments in ListFolders

​ePoštar

 • pri oddaji izdanih računov preko elektronske pošte je metapodatek z vrednostjo računa oblikovan z ločilom tisočic in decimalno vejico.

 

Obračun storitev

 • Pri Tiskanju obračuna je dodana opcija Izstavitev računa - vse tisk. V primeru, ko izberemo to opcijo, se nastavitve na otroku ne upoštevajo, ampak se vsi računi natisnejo na tiskalnik oz. se izdela pdf v eRegistrator.

 

Osnovna sredstva

 • Omogočen je vnos iventure, ko je izbran iskalnik po Datumu pridobitve.
 • Podatki izvoza XML na UJP se ujemajo z registrom OS.

Natisni