Verzija 2020.05.001 z dne 10.4.2020

Kadrovska evidenca

 • Urejen naziv izpisa pri tiskanju napotnic za predhodne in obdobne zdravniške preglede.
 • Napredovanje
  • Urejeno tiskanje evidenčnega lista.

Obračun plač zaposlenim

 • eBOL
  • Omogočeno tiskanje eBOL za izbrani mesec.
  • V preglednico je dodano polje Datum izdaje / preklica.
  • Omogočena izbira posebnega delovnega koledarja.
 • Krediti in odtegljaji
  • Omogočen vnos odtegljaja z zneskom 0.
 • Ostali šifranti
  • Omogočen dostop do šifranta delovni koledarji.
  • Urejena izbira vrste dogodka v šifrantu vrste odsotnosti.
 • Posredni vnos
  • Urejen uvoz vseh odsotnosti v primeru koledarja 5×7+5.
  • Omogočena uporaba izbranega koledarja za uvoz podatkov vseh odsotnosti.
 • Obračunski list
  • Pri tiskanju obračunskega lista za javni sektor so umaknjeni podatki premij KDPZ v primeru, če zaposleni ni vključen v dodatno pokojninsko kolektivno zavarovanje.
 • Prenos v plačilni promet
  • Dodano opozorilo v primeru, če prejemnik sindikalne članarine ni določen.
 • Evidenca prisotnosti
  • Omogočeno tiskanje podatkov uvoza vseh odsotnosti.
  • Urejen uvoz vseh odsotnosti v primeru bolniške odsotnosti in praznika na dan, ki bi sicer za zaposlenega bil deloven.
  • Urejen uvoz vseh odsotnosti v primeru koledarja 5×7+5 .              
  • Dopolnjen pripomoček za brisanje zapisov iz koraka 1.

Servisna dejavnost

 • Naprave ... dopolnitev podatkov v zavihku "Sestava" z novimi podatki (datum garancije, datum zadnjega, naslednjega servisa, servisni interval, ...)
 • Servisni nalogi
  • preglednica ... dopolnitev iskanja po Šifri sestava in serijski številki sestava
  • edit forma SN ... zavihek "sestava" dopolnjen z podatki datum poteka garancije, datum naslednjga servisa, datum zadnjega servisa, servisni interval, .... Podatki se podlagajo iz Šifranta naprav ko izberemo ustrezni šifro sestave.
  • priprava servisnih nalogov ... dodana "kljukica", s katero se požene kontrola pretečenih datumov naslednjega servisa ... možnost odpiranja servisnega naloga.
 • izdelan poročevalec za aktivno obveščanje o zapadlosti servisov v Sestavah naprave
 • knjige servisa ... odpravljena napaka ko se pri povečanju ekrana niso ustrezno premaknila vsa polja na ekranu.

 

WEB.API

 • Sklop Services
  • dodana metoda AddDevice
  • dodana metoda ModifyDevice
  • dodana metoda GetDevice
  • dodana metoda GetServiceorder
  • dodana metoda AddServiceOrder
  • dodana metoda ModifyServiceOrder
 • Sklop Stock
  • GetStockForecasting ... odpravljena napaka pri izračunu razpoložljive zaloge, če je bil kot parameter podan šifra skladišča

RIP

 • RIP dobavnica ... odpravljena napaka pri polnjenju podatka o številu vrstic (število vrstic je bilo enako številu SSCC palet namesto postavk na dokumentu)
 • Uvoz naročila RIP ...
  • v primeru, da je vpisana v Artikli-stranke količina v "mnogokratnik", potem program količino pomnoži z mnogokratnikom in jo zapiše v naročeno količino
  • nov ključ v lastnostih stranke: RIPKNJIGANAROCILT (Da/Ne). Če je vrednost Da, potem se naročilo uvozi v novo knjigo naročil, Ne ali ni ključa, se uvaža kot do sedaj.
  • nov ključ RIPSKLADISCE ... če je vpisano na šifri plačnika, se v naročilo zapiše to skladišče, če ne pa skladišče iz knjige naročila.

Drugi osebni prejemnki

 • Umaknjene odvečne nastavitve.
 • Urejeno prenos v dvostavno knjigovodstvo v primeru, ko obračun nima zneska neto.

Obračun potnih nalogov

 • Urejen izračun dnevnic v tujini za javni sektor v skladu z veljavno zakonodajo.

mojINFO

 • Urejena prepoved brisanja dogodka, za katerega nimamo previce vnosa.
 • Urejen prikaz daljših nazivov uporabnikov.

Plačilni promet

 • Prikaz TRR-jev na plačilnih nalogih je sedaj urejen v skladu s SEPA standardom.
 • Na tiskanju seznamov plačilnih nalogov je dodan filter za izbor glede na status.
 • Iz programa so umaknjeni tisti obrazci za plačilne naloge, ki niso več v veljavi.
 • V preglednici plačilnih nalogov je dodana kontrola, ki na še ne plačanih nalogih preverja, ali obstajajo TRR-ji, ki so medtem postali neaktivni ali so bili brisani. Program opozori z rdečim ozadjem tam, kjer zazna napako. Nalogi z neaktivnimi računi ne morejo biti poslani v plačilo na banko.
 • Datoteka ISO SEPA za banko se tvori tako, da poleg imena dodatno vsebuje datum priprave datoteke in trimestno številko, ki označuje št. datoteke na tisti dan. Vse datoteke se ohranijo na cilju (npr. c:\trr).
 • Izpis ob pripravi datoteke za banko »Zbirni nalog za prenos« je posodobljen in vsebuje vse obvezne podatke v skladu z ISO SEPA standardom.

Ceniki

 • odpravljena težava pri predlaganju cen, ko je v primeru, da sta bila cenik in pripravljan dokument v isti tuji denarni enoti ceno na dokumentu preračunavalo preko domače denarne enote

Fakturiranje

 • na preglednici računov/predračunov so dodani podatki o dodatnih analitikah
 • v analizo prodaj so dodani podatki o dodatnih analitikah
 • urejeno poročanje Intrstat za vračila blaga (dobropise)
 • pri poročanju za Intrstat je urejeno ugotavljanje odpreme blaga po naslednjem zaporedju: 
  • najvišji datum povezane izdaje iz skladiščnega poslovanja, 
  • datum zaključka odpošiljanja blaga 
  • datum (začetka) odpošiljanja blaga
 • Na izpisu Analiza prodaje sta dodana podatka za šifro in naziv artikla ločeno.

Kuhinja

 • omogočen izračun potrebnih količin za naročila dobaviteljem s pomočjo izbora enot (od-do, izbor iz preglednice). Naročila se pripravijo na ustrezna skladišča iz šifranta enot.

Dobavitelji in kupci

 • Varnostni sistem po knjigah naročil je dopolnjen v toliko, da onemogoča prikaz/vstop v dokumente nepooblaščenih knjig tudi v primeru, ko preglednica ni omejena po letu in knjigi.
 • Uvoz vrstic iz naročila dobavitelja v prevzem dopolnjen s prikazom Serije. Serija se tudi prepiše v vrstico prevzema.
 • Odpravljena težava na izpisu Napoved zaloge v primeru izbire "Po skladiščih" in "Izloči nekurantno zalogo".

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; na naslovno vrstico vnosne forme delovnega naloga smo dodali prikaz šifre in naziva izdelka delovnega naloga.
 • Knjiženje – delovni nalogi – vnos serij izdelka; na preglednico vnosa serij izdelka delovnega naloga smo dodali čarovnika za uvoz podatkov. Tako lahko serije in izdelane količine na nalog tudi uvozimo iz datoteke.
 • Knjiženje – delovni nalogi – prenos; na funkciji dodane nove kolone in barvanje vrstic pri izbiri delovnih nalogov iz preglednice delovnih nalogov.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na preglednici delovnih nalogov urejeno sortiranje in iskanje po kolonah tipa da/ne.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; dodane nove kolone in barvanje vrstic pri izbiri delovnih nalogov iz preglednice delovnih nalogov. Na izpisu dodan seznam izbranih delovnih nalogov v kolikor so bili nalogi izbrani »iz preglednice«.
 • Izpisi – Kartica kooperacije; dopolnjena kartica kooperacije (in kartica kooperacije operacije delovnega naloga).

Obvladovanje kakovosti

 • Kontrola – Certifikatna listina:
  • Izdelan sistem izstavitve certifikatne listine (posamično, serijsko)
  • Izdelana funkcija »vrni v pripravo«
  • Izdelana funkcija »Dodatno tiskanje«
 • Kontrola – Vhodna kontrola, odpravljene težave z izračunom števila vzorcev v primeru kontrolnega plana z fiksnim določenim % velikosti vzorca.

 

eRegistrator

 • odpravljena težava, ko je preglednica dokumentov dovoljevala sočasni prevzem v spreminjanje dokumenta večim operaterjem

Davek na dodano vrednost - N

 • Knjiga DDV:
  • Prenovljeni izpisi knjig prejetih in izdanih računov.
 • Knjiženje obračuna:
  • Prenovljen izgled temeljnice.
  • Ime dokumenta knjiženja sedaj vključuje v tudi obdobje.
  • Dodana možnost izvedbe knjiženja obračuna preko obračunskih kontov.
  • Dodana možnost knjiženja DDV-ja na konte kupcev / dobaviteljev.
  • Dodana možnost zapiranja po strankah, stroškovnih mestih (SM) in stroškovnih nosilcih (SN)
  • Dodana možnost izvoza temeljnice v Excel datoteko
  • Dodana možnost izvoza seznama računov za knjiženje v Excel datoteko.
 • Skladiščenje na odpoklic:
  • Manjši poravki na OLAP analizi.

Stranke

 • Dodana možnost vnosa stranke iz interneta tudi v primeru, ko stranka nima matične ali davčne številke.
 • Urejeno odpiranje priponke v zavihku »Lastnosti po meri«.
 • Varnostni sistem:
  • Lastnosti po meri - Dodana možnost omejitve vnosa / urejanja / brisanja.
  • Izstavitev dokumentov - Dodana možnost omejitve vnosa / urejanja / brisanja.
 • Masovna obdelava spremembe nastavitev izstavitev dokumentov na podlagi seznama proračunskih uporanikov sedaj omogoča pridobitev seznama na poljubni datum. Odklep polja s kombinacijo tipk CTRL + ALT + T.

 

 

 

Natisni