Verzija 2020.03.001 z dne 28.2.2020

Artikli

 • pri hitrem iskanju artiklov smo dodali iskanje po šifri za primerjavo

Kadrovska evidenca

 • Razširjen nabor podatkov, ki se prenašajo iz zaposlenega v stranko (podatki začasnega bivališča, oznaka statusa, nerezident…)
 • Pripravljen nov pripomoček za usklajevanje podatkov v šifrantu strank.
 • Priprava odločb o dopustu
  • Omogočeno ločeno določanje števila dni letnega dopusta glede na stopnjo izobrazbe po nazivih.
  • Omogočen izračun dodatnih dni dopusta glede na število delovnih sobot.

Obračun plač

 • eBOL
  • Urejeno osveževanje podatka o preklicu eBOL.
  • V preglednico je dodano polje Krajša zadržanost.
  • Urejena samodejna izbira družinskega člana v primeru družinskih članov z dvema imenoma.
 • Vrste obračuna
  • Omogočena izbira dodatnih šifer vrste izplačila v javnem sektorju (C084, I031, I051, J057, G084).
 • Posredni vnos
  • Pripomoček Uvoz vseh odsotnosti
   • Urejen prenos zadržanosti za krajši delovni čas in koriščenja ur.
   • Uvoz je dopolnjen na način, da se uvažajo samo dodatne vrstice.
 • Obračun plač
  • V primeru strank, ki nimajo aktivacijske kode za eBOL, se kontrola usklajenosti refundacij z eBOL ne bo več izvajala.
 • Prenos v dvostavno knjigovodstvo
  • Urejena priprava podatka DatumDUR v datoteki promet.W-1 v primeru evidenčnih knjižb.
 • Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
  • Omogočen vnos ločene reference za pripravo plačilnega naloga za premije zaposlenih ter za premije delodajalca.

Registracija prisotnosti

 • Urejen uvoz podatkov zadržanosti za krajši delovni čas in koriščenja ur. V primeru uvoza podatkov iz evidence odsotnosti v ročno evidenco prisotnosti se podatki krajše zadržanosti še vedno ne bodo upoštevali.
 • Šifrant Vrste dogodkov
  • Omogočen uvoz / izvoz preko tekstovne datoteke.

Fakturiranje

 • Priprava slovenskih e-računov
  • Odpravljena težava pri pripravi ovojnice za elektronsko pot UJPnet, kjer ni zapisalo v pravilnega podatka za pošiljatelja v značko SenderAgent
  • Odpravljena težava v eSlog 2.0, kjer je v primeru, da ni bil izpolnjen datum zaključka odpošiljanja blaga oz. storitve vseeno tvorilo vozlišče za obdobje dobave
 • Priprava hrvaških e-računov
  • Odpravljena težava, pri zapisu številke za DDV kupca (BT-48; /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID), ko je bil v glavi računa zapisan OIB brez predpone države
  • Pri pripravi e-računa za pošiljanje preko ponudnika Moj eRačun dodan naslov elektronske pošte kupca (BT-58; /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:AccountingContact/cbc:ElectronicMail)

Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Na naročila kupcev in odpremne naloge smo dodali v glave in vrstice dokumentov tudi (tri) dodane analitike. Poleg ročnega vnosa se analitike tudi ustrezno prenašajo po procesu od predračuna do računa.
 • Pri knjiženju odpreme v MSP:
  • Dopolnjeno prikazovanje opozoril/napak kot informacije za lažjo kontrolo podatkov.
  • Odpravljena težava pri kontroli skladišč pod pristojnostjo WMS ko se je kontrola izvajala tudi če so bile brisane vrstice s takim skladiščem.
 • ​Naročila kupcev – prenos naročil v delovne naloge; na obdelavi prenosa naročil kupcev v delovne naloge se tudi naročilo, ki še ni bilo preneseno v delovne naloge lahko prenese v naloge preko opcije »samo nove vrstice«.
 • Naročila kupcev – prenos naročil v plan proizvodnje; urejeno prikazovanje delovnih nalogov na naročilih kupcev tudi, če so nastali preko plana proizvodnje

Materialno skladiščno poslovanje

 • Na vnosno okno za spremembo vrstic predprejema smo dodali navigacijo za dostop do naslednje/predhodne/prve/zadnje vrstice predprejema. Ob spremembi vrstic se tudi izvedejo ustrezne kontrole podatkov in zapišejo morebitne vnesene spremembe.
 • Odpravljena težava pri razvrščanju po skladišču pri preglednici inventur.
 • Knjiženje
  • Predprejem
   • Dopolnitev popravljanja podatkov na obstoječih že knjiženih predprejemih (t.j. predprejemih, ki so že bili preneseni v prejem) z možnostjo popravljanja prodajnih cen. Lahko se poljubno spreminja prodajne in maloprodajne cene, po potrditvi se te spremembe prenesejo v prejem. Prav tako se spremembe zapišejo ali popravijo v ustrezne prodajne cenike.
  • Temeljnica nabave, porabe
   • Popravek pri knjiženju vrednosti odvisnega stroška, ko se je prej prenesla vrednost v tuji denarni enoti, če je bil odvisni strošek vnesek v tuji denarni enoti.

Trgovina na drobno

 • Knjiženje
  • Prejem – Vračilo
   • Na vnosu dokumentov vračil se je odprlo vnos fakturne cene in popustov ter s tem nabavnih cen in vrednosti. Ostali podatki kalkulacije (prodajne in maloprodajne cene, razlike v ceni) pa se vedno napolnijo iz zadnje kalkulacije in vnos ali sprememba teh podatkov ni možna. Prav tako ni možen vnos odvisnih stroškov, kateri se vedno postavijo na 0. S tem se je omogočilo izvajanje vračil dobaviteljem po cenah in popustih, po katerih je bil prejem narejen.
   • Na preglednici dokumentov vračil gumbi »Kopiraj«, »Interni prenosi« in »Polni off-line« so neaktivni. Polnjenje cenikov se iz dokumentov vračil ne izvaja.
  • Gotovinska prodaja
   • Pri vnosu strank na gotovinski račun preko gumba »Iz interneta…(F5)« je območje (država) iskanja strank odvisno od lokalizacije iC (SI, HR, RS).
   • »touchscreen« vmesnik: v primeru, ko je velikost hitrih gumbov izven območja dosega, v katerem se lahko širino uravna z miško, se ob zaprtju in odprtju vmesnika širina hitrih gumbov ponastavi na osnovne vrednosti.
  • Knjiženje v knjigovodstvo
   • Pri knjiženju gotovinske prodaje v posredno knjiženje, ko se knjiži za več dni ali za cel mesec hkrati, se je uredilo vrstni red vknjižb tudi glede na datum računov. To pomeni, da je zaporedje tako po zaporedni številki knjižbe in po datumu računov.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Izpisi – predvidena poraba materiala; pri brisanju vrstic iz predloga naročil dobaviteljem (brisanje preko tipkovnice ctrl+delete) se sedaj briše samo vrstica na kateri se nahajaš (v celoti).
 • Knjiženje – kooperacija – izdajanje v kooperacijo; popravljen obrazec izpisa izdaje (tekst v glavi, tekst v nogi).
 • Knjiženje - delovni nalogi; v primeru negativnih delovnih nalogov se poraba sestavin sedaj zopet predlaga z negativno količino.
 • Knjiženje – kalkulacije delovnih nalogov; dodatne dopolnitve iskanja cen sestavin v primeru, da zaloga ni v prvem skladišču delovnega naloga.

Obvladovanje kakovosti

 • Kontrola – Certifikatna listina
 • V certifikatno listino dodani zavihki: »Dodatne meritve«, »Ostale kontrole«, »Sterilizatorji« in »Opombe«.
 • Narejena funkcija »Zaključek«

eRegistrator

 • dodali smo novega ponudnika za arhiviranje eArchPS Pošte Slovenije. Trenutno pri tem ponudniku deluje oddajanje dokumentov v arhiv.

​Davek na dodano vrednost - N

Knjige DDV:

 • Izpisi iz knjig prejetih in izdanih računov usklajeni z novo davčno stopnjo 5%.

Skladiščenje na odpoklic:

 • Dodan OLAP pregled na evidencami skladiščenja na odpoklic.

API

 • Dodani novi metodi PostalCode/ADD;MODIFY PostalCode, ki omogočata urejanje šifranta poštnih številk.
 • Dodana nova metoda LedgerAccounts/GET LedgerAccountGroups, ki omogoča pridobivanje podatkov iz šifranta zbirov.
 • Metodi LedgerAccounts/GET LedgerAccounts dodan filter pridobivanja aktivnih kontov v podanem intervalu.
 • Metodi Journal/ADD Journal dodana možnost vnosa podatka "Datum Opravljanja Do" <TransactionDateTO>.

Stranke

 • Dodana možnost vnosa transakcijskih računov takrat, ko izračun kontrolne številke ni podprt.
 • Uvoz podatkov iz specifikacije - dodana možnost vnosa oznake stranke "pavšalist".

Natisni