Priprava obračuna

Opozorilo glede storitev! Pri pripravi obračuna se upošteva davek – Oprostitev davka in Odstotek davka iz šifranta Storitve. V kolikor se podatka po pripravi obračuna spremenita, je potrebno pripravo ponoviti, sicer bo obračun narejen na osnovi starih podatkov.

Opozorilo glede datuma vpisa! Pri pripravi obračuna se upošteva pri licenci programa za Oskrbovance Datum vpisa iz podatkov o oskrbovancu na zavihku Domovi. Če je datum vpisa vnesen in je starejši od datuma opravljene storitve pri obračunu, tega oskrbovanca priprava obračuna ne upošteva. To velja samo v primeru, da pripravimo obračun brez nobenih omejitev (na primer, če izločimo kakšnega oskrbovanca ali kakšno skupino iz priprave, potem program Datuma vpisa ne bo upošteval).

Opozorilo glede datuma izpisa! Pri pripravi obračuna se upošteva Datum izpisa iz podatkov o otroku na zavihku Vrtec (ta podatek se upošteva, če je otrok vključen v vrtčevsko skupino, sicer ne) oziroma na zavihku Domovi. Če je datum izpisa vnesen in je manjši od datuma opravljene storitve pri obračunu, tega otroka priprava obračuna ne upošteva. To velja samo v primeru, da pripravimo obračun brez nobenih omejitev (na primer, če izločimo kakšnega otroka ali kakšno skupino iz priprave, potem program Datuma izpisa ne bo upošteval). Zato otroka ni potrebno brisati iz šifranta otrok, ampak vnesemo Datum izpisa. Če pripravljamo obračun z omejitvami (na primer samo za eno enoto), je bolje, da si odpremo enoto in skupino Izpisani, v katero bomo selili otroke, ki se bodo izpisali.

Opozorilo glede zneska kredita in obroka! Pri pripravi obračuna se znesek kredita iz predvidenih storitev zmanjša za znesek obroka. V kolikor, bi želeli pripravo obračuna ponoviti (brisati obračun in ga ponovno pripraviti), je potrebno znesek kredita v šifrantu  na nivoju Storitve popraviti (povečati za znesek obroka).

Opozorilo za vrtce! Pri pripravi obračuna se prepišejo podatki o programu v datoteko, pomembno za obračun oskrbe. V kolikor se cena programa po pripravi obračuna spremeni, je potrebno pripravo ponoviti, sicer bo obračun narejen na osnovi starih podatkov.

Opozorilo za datum opravljanja od do!

Pri pripravi obračuna s storitvami se prepišejo podatki o storitvah, ki so označene kot obrok (polje Obrok na vnosnem oknu Storitve je potrjeno) iz evidentiranih prijavljenih in koriščenih obrokih od Datuma opravljanja storitve od - Datuma opravljanja storitve do. V primeru, da vodite obroke z evidenco sprememb, potem se izračuna tudi število odjav in zamenjav menijev, če je tako nastavljeno (če je vnesena povezana storitev).

Koda programa različna od O (domovi starejših občanov, CSD…): pri pripravi obračuna program upošteva skupino, ki velja na datum Storitev opravljanja do.

Opozorilo za vrtce, ki uporabljajo kodo za obračun medmesečnih sprememb in poračunov! Program v trenutku, ko sprožite pripravo obračuna, prebere vneseno zgodovino otrok. V pripravo upošteva vse zapise, ki so označeni kot Popravek tako, da naredi v primeru, da je

- Datum od na popravku zgodovine otroka manjši od datuma opravljanja storitve na obračunu, ki ga pripravljamo, potem zabeleži storitev PORAČUN

- Datum od na popravku zgodovine otroka enak datuma opravljanja storitve na obračunu, ki ga pripravljamo, potem zabeleži storitev OSKRBA

- Datum od na popravku zgodovine otroka med datumom opravljanja storitve od - do na obračunu, ki ga pripravljamo, potem zabeleži storitev MEDMESEČNA SPRMEMBA.

Vse te zapise bo program v trenutku priprave obračuna spremembi iz tipa Popravek v tip Račun. Če boste po pripravi obračuna te podatke spremenili, bo program upošteval popravek šele pri naslednji pripravi obračuna. Ponavljanje zaključka obračuna ne vpliva na ponovno branje novo vnesenih popravkov!

Če je Datum od na popravku zgodovine otroka večji datuma opravljanja storitve do na obračunu, ki ga pripravljamo, potem ga program v obračun ne upošteva.

 

V spodnjem delu okna Obračuni kliknemo na gumb Priprava… Odpre se okno Priprava obračuna s preglednico enot šole, vrtca oziroma doma. Ponovno imamo na voljo več načinov priprave obračuna: priprava obračuna na nivoju enote, skupin, otrok.

Natisni