Naloge

V šifrant Nalog vnesemo naloge, ki jih opravljamo na službenih potovanjih. Ko v meniju Šifranti OPN kliknemo na Naloge, se odpre preglednica Naloge, ki je prikazana na spodnji sliki.

Vnos nove naloge

Novo nalogo vnesemo tako, da kliknemo na gumb za dodajanje novih zapisov. Odpre se okno, ki je prikazano na spodnji sliki.

 

Šifra naloge – določimo šifro naloge.

Naziv naloge – poimenujemo nalogo.

Aktiven – Določimo ali je naloga aktivna ( uporaba filtra )

Opombe - poljubno.

Natisni