Listanje dokumentov eRegistratorja

Listanje dokumentov eRegistratorja je namenjeno prikazu metapodatkov dokumentov, ki so shranjeni v eRegistratorju v odvisnosti od omejitve iskanja (filtra) in pooblastil operaterja podanega ob klicu programskega vmesnika. Prikaže se prvih petdeset (50) zadetkov. Če je zadetkov več je potreba spremeniti filter tako, da izloči nepotrebne zadetke.

Za ustrezen prikaz seznama dokumentov kličoči odjemalec poleg splošnih podatkov zagotovi še naslednje podatke:

 •             Številko uporabnika SAOP iCentra iz licenčnih podatkov SAOP iCentra. Podatek je obvezen.
 •             Parametre za filtriranje dokumentov eRegistratorja v obliki XML. XML se validira na eR_List_Filter.xsd shemo. XML parameter je naslednje oblike:

<Dokument

xmlns="http://www.icenter.si" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://www.icenter.si eR_List_Filter.xsd">

<sss Operand="ooo">vvvv</sss>

</Dokument>

kjer imajo spremenljivke naslednji pomen:

 • sss je ime stolpca z rezultati za katerega velja filter – nekaterih stolpcev ni moč uporabljati za filter. Dovoljena imena stolpcev so: Skupina, SifraVrsteDokumenta, NazivVrsteDokumenta, StevilkaSifranta, IDUporabnika, Sifra, ImeDokumenta, Avtor, DatumNastanka, Uporabnik, ImeVnasalca, CasVnosa, ImePopravljalca, CasPopravljanja, StatusDok, NazivRacunalnika, zlib, Ovojnica, Stevilopodpisov, podpis, Razlogpodpisa, SifraArhiva, StatusArhiva, NazivSAZ, Naziv, Zadeva, KljucneBesede, Aplikacija, Komentar, Dovoljenje, CasIzdajeDokumenta
 • ooo je operater filtriranja možno vrednosti so
  • = - je enako
  • &lt; – manjše
  • &lt;= - manjše ali enako
  • &gt; - večje
  • &gt;= - večje ali enako
  • &lt;&gt; - različno
  • LIKE - vsebuje v SQL sintaksi
  • NOT LIKE - ne vsebuje SQL sintaksi
  • IN – niz vrednosti
 • vvv pomeni vrednost, na katero filtriramo

Pa še primer:

<Dokument

xmlns="http://www.icenter.si" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://www.icenter.si eR_List_Filter.xsd">

<Skupina Operand="=">S</Skupina>

<Sifra  Operand="LIKE">00001%</Sifra>

<DatumNastanka Operand="&gt;">2010-03-17</DatumNastanka>

<DatumNastanka Operand="&lt;">2011-10-15</DatumNastanka>

</Dokument>

 •             Parametre za razvrščanje dokumentov eRegistratorja v obliki XML. XML se validira na eR_List_Order.xsd shemo. XML parameter je naslednje oblike:

<Dokument

xmlns="http://www.icenter.si"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://www.icenter.si eR_List_Order.xsd">

<Column Operand="ooo">sss</Column>

</Dokument>

kjer imajo spremenljivke naslednji pomen:

 • sss je ime stolpca po katerem razvrščamo podatke. Zaporedje vnosa pomeni zaporedje razvrščanja. Dovoljena imena stolpcev so: skupina, sifravrstedokumenta, nazivvrstedokumenta, stevilkasifranta, iduporabnika, sifra, imedokumenta, avtor, datumnastanka, uporabnik, imevnasalca, casvnosa, imepopravljalca, caspopravljanja, statusdok, nazivracunalnika, zlib, ovojnika, stevilopodpisov, podpis, razlogpodpisa, sifraarhiva, statusarhiva, nazivsaz, naziv, zadeva, kljucnebesede, aplikacija, komentar, casizdajedokumenta in dovoljenje.
 • ooo je operater filtriranja možni vrednosti sta
  • asc ali ASC = naraščajoče
  • desc ali DESC = padajoče

Pa še primer:

<Dokument

xmlns="http://www.icenter.si"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://www.icenter.si eR_List_Order.xsd">

<Column Operand="ASC">skupina</Column>

<Column  Operand="desc">nazivvrstedokumenta</Column>

</Dokument>

Operater SAOP iCentra mora imeti omogočen dostop do uporabnika, katerega seznam dokumentov v eRegistratorju želi pridobiti. Vrnejo se podatki o največ 50 dokumentih, ki ustrezajo pogojem iskanja. Poleg podatkov se vrne tudi skupno število podatkov, ki ustrezajo pogojem iskanja.

Natisni