Blagajne

Blagajne

Program je namenjen odpiranju novih blagajn v podjetju in popravljanju podatkov o obstoječih blagajnah. Vsak uporabnik mora odpreti najmanj eno blagajno. Ob kliku na gumb Blagajne se nam odpre okno, v katerem so navedene vse blagajne, ki smo jih do sedaj vnesli v šifrant.

 

V primeru, da želimo odpreti novo blagajno kliknemo na gumb  in se nam odpre okno, v katerega vpišemo potrebne podatke za vnos nove blagajne.

 

·      Šifra - vpišemo šifro blagajne. Ob prvem vnosu nam program predlaga številko 1, pri vseh naslednjih vnosih pa eno številko več od največje že vnesene številke blagajne. Številko, ki nam jo program predlaga lahko spremenimo. Vnos podatka je obvezen.

·      Naziv – vnesemo naziv blagajne, npr. Glavna blagajna.

·      Vrsta – s tem določimo vrsto blagajne. Iz spustnega seznama izberemo vrsto blagajne: Domača blagajna ali Tuja blagajna. Vnos podatka je obvezen.

·      Denarna enota - vpišemo šifro denarne enote, v kateri bomo vodili blagajno. V primeru, da imamo Euro blagajno, vnesemo šifro za Eur. Če imamo devizno blagajno, pa vnesemo šifro tuje denarne enote, v kateri bomo vodili blagajno. Šifro izberemo iz šifranta denarnih enot. Vnos podatka je obvezen.

·      Šifra blagajnika – vpišemo šifro blagajnika, ki jo izberemo iz šifranta Blagajniki. Blagajnik je delavec, ki je odgovoren za blagajno. V primeru, da nimamo v šifrantu še nobenega blagajnika, ga na tem mestu lahko dodamo.

·      Blagajniški maksimum - vpišemo maksimalen znesek denarnih sredstev, ki jih lahko ima uporabnik v blagajni. Znesek si podjetje samo določi v svojih internih aktih.

·      Maksimalno izplačilo - vpišemo znesek maksimalnega izplačila na dan za delavca. Ta znesek je objavljen v Uradnem listu RS in se spreminja. V kolikor skupni znesek preseže maksimalno izplačilo, nas program na to opozori.

·      Konto - vpišemo konto, na katerega se bodo pripravljene vknjižbe poknjižile, ali pa ga izberemo iz šifranta.

·      Nezaokroženi dokumenti – Nastavitev izberemo v kolikor želimo, da nam program ne zaokrožuje zneske. V primeru naše domače denarne enote EUR svetujemo, da je polje obkljukano.

·      Dovoljeni dnevi – vpišemo število dni, v roku katerih moramo narediti zaključek blagajne. Uporabnikom svetujemo, da si vnesejo 3 dovoljene dneve. Program kontrolira datum zadnjega zaključka blagajne + dovoljeni dnevi = najvišji možni datum dokumenta.

·      Stroškovno mesto – vpišemo ali izberemo šifro stroškovnega mesta.

·      Stroškovni nosilec – vpišemo ali izberemo šifro stroškovnega nosilca.

·      Referent – vpišemo ali izberemo šifro referenta.

·      Delovni nalog – vpišemo poljuben tekst.

·      Šifra tečajne liste – vnesemo v primeru Devizne blagajne.

·      Poslovno leto – leto za katero vodimo blagajno.

·      Številke dokumentov – omogoča nam vnos št. dnevnika, prejemka in izdatka, od katerega naprej bomo delali v primeru,  da začnemo s koriščenjem blagajne med letom in ne začnemo z zaporedno št. 1

 

Natisni