Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnika

V gornjem delu obrazca se med osebnimi podatki zasebnika izpiše priimek, ime, EMŠO, davčna številka in stalno bivališče zavezanca iz podatkov o zasebniku, ki mora biti vnesen v šifrant zaposlenih in vpisan v nastavitvah programa, ter naslov obratovalnice, matična številka obrata in vrsta dejavnosti iz podatkov stranke uporabnika programa OPZ (le-ta je določena v nastavitvah programa).   

Vrednosti pri osnovah za obračun prispevkov se, z izjemo Neto zavarovalne osnove, prenesejo iz nastavitev obračuna. Neto zavarovalna osnova pa se izračuna s količnikom preračuna (če je vpisan v nastavitvah obračuna) in  preračuna glede na ure dela zasebnika (tudi te morajo biti vnesene v nastavitvah obračuna).

Na obrazcu se izpišejo tisti obračunani prispevki za socialno varnost za zasebnika, ki imajo v šifrantu dajatev izbrano ustrezno Vrsto dajatve. Pod rubriko Ostale dajatve se izpišejo še stanovanjski prispevek, krajevni in občinski samoprispevek ter druge dajatve v odstotku ali v fiksnem znesku, če so bile vnesene v šifrant dajatev.

Natisni