Verzija 2017.15.001 z dne 22.12.2017

Prejeti računi

 • uvoz eRačunov - urejen problem z arhiviranjem, ko se je v nekaterih primerih dokument arhiviral dvojno. Urejeno tako, da se z nastavitvijo dodatne vrste dokumentov določi ali se slika prejetaga računa arhivira ali ne.
 • API - možnost dodajanja slike in priloge računa preko API-ja

Plačilni promet

 • odpravljena napaka, ki se je pojavila na gumbu DK-Odprto - dodaj nalog.

Potrjevanje dokumentov

 • dodana možnost, da skrbnik dokumenta dodatno uredi delne zneske.

Blagajniško poslovanje

Zaključek leta:

 • obdelava dopolnjena tako, da se določi lahko šifro blagajnika (neobvezen vnos) in naziv blagajnika. Zapisani blagajnik se zabeleži na začetno stanje novega leta izbrane blagajne.
 • prepis podatkov v blagajno za 'arhiv' podatkov je dopolnjen tako, da se prepisujejo vsi na novo dodani podatki iz glave in vrstic dokumenta, iz saldov blagajne.

Dvostavno knjigovodstvo

Dnevne obdelave

 • Opominjanje - gumb Izstavitev: urejena oba SAOP vzorca za tisk opominov tako, da je številčenje strani pravilno, če je opomin daljši kot 1 stran in urejen je izpis z UPNQR nalogom tako, da ni nepotrebne dodane prazne strani.
 • Izterjave - Izvršbe - gumb Priprava: v primeru, da imamo urejeno povezavo na SPR, potem se po kliku na Priprava odpre okno za ureditev nastavitev za pripravo podatkov iz SPR.

Letne obdelave - Prenos v novo obračunsko leto: obdelava je dopolnjena tako, da:

 • se povezave na postavke prometov, ki so vezane na otvoritev leta in hkrati pripravljene opomine, popravijo v postavkah opomina
 • se morebitna negativna zapisana stopnja opomina zapiše kot stopnja opomina 0

Obračun storitev

Obračuni

 • Izvoz podatkov - Izvoz v fakturiranje: urejen prenos v primeru, da stornacija vključuje razliko do ekonomske cene

Spremljanje plačil računov 

Pripomočki - Otvoritev leta: obdelava je dopolnjena tako, da:

 • se povezave na postavke prometov, ki so vezane na otvoritev leta in hkrati pripravljene opomine, popravijo v postavkah opomina
 • se morebitna negativna zapisana stopnja opomina zapiše kot stopnja opomina 0

Registracija prisotnosti

 • Omogočen vnos števila ur na več decimalnih mest.
 • Omogočeno shranjevanje števila ponovitev dogodka.
 • Omogočen vnos časa začetka in časa konca v primeru skupnega vnosa dogodka.

Kadrovska evidenca

 • Urejeno sortiranje odločb o dopustih po SM.

Obračun plač

 • Vrste obračuna
  • Omogočeno kontiranje zneska oproščenih prispevkov (skupno ali za vsak prispevek posebej)
 • Obračun
  • Omogočeno tiskanje obrazca Obvestilo o izrabi plačanih dni očetovskega dopusta.
  • Urejeno brisanje neobračunanih vrstic med izvajanjem obračuna.
 • Krediti in odtegljaji
  • Dodani filtri za prikaz aktivnih ali neaktivnih kreditov.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi, v primeru vodenja zalog izdelkov po serijskih številkah, smo na vnosu serij delovnega naloga na gumbu »serijske številke« dodali nov sistem dodeljevanja serijskih številk. Sistem je vezan na ključ nastavitev okolja »VRPSERIJE« z vrednostjo »0ZLLTTB(H)XXX«. Sistem dodeljuje serijsko številko sestavljeno iz 0Z – fiksni del, LL – prva in zadnja cifra letnice delovnega naloga, TT – koledarski teden iz datuma roka izdelave (če ga ni pa iz trenutnega datuma), B(H) – vsebina opombe skupine artikla izdelka delovnega naloga, XXX – zaporedni števec (od 000 do 999) za B(H); ko števec doseže 999 se resetira na 000.
 • Knjiženje – delovni nalogi, na funkcijikopiranja delovnihnalogov smo dodali še možnost vnosa faktorja povečanja in sistem zaokroževanja kopirane količine.

Povezane vsebine:

 • Dobavitelji in kupci – Kupci – odpremni nalogi kupcev – na zavihku »vrstice« in na vnosni formi vrstice odpremnega naloga je dodana funkcija (gumb) »Serijske številke« preko katerega lahko na opombo vrstice odpremnega naloga prenesemo serijske številke delovnega naloga po katerem je bil izdelan izdelek vrstice odpremnega naloga.

Obvladovanje kakovosti

 • Šifranti – artikli-kontrola; na zavihku »Prevzem procesa« je dodana možnost kopiranja karakteristik iz drugega artikla.

Sociala, zdravstvo in obračun

Sociala

 • Prošnje

Omogočen vnos več kot 999 prošenj (4-mestni števec prošenj)

Odpravljena napaka pri vnosu datuma prispetja prošnje. Program dovoli, da shranimo prošnjo, tudi če datuma ne vpišemo.

Zdravstvo

 • Poslovanje z zdravili - Zaloga zdravil:

Odpravljena napaka pri vnosu zaloge zdravil zaradi načina jemanja.

 • Poročila - Poročila:

Odpravljena napaka pri odpiranju poročil pod sklopom Nega.

Obračun

 • Obračun - Zdravstvo

Popravljeno kreiranje datoteke obračun zdravstva zaradi nove spremembe na ZZZS-ju. Sprememba se nanaša na način kreiranja datoteke v primeru, če je na isti dan uporabniku apliciranih več različnih zdravil oz. LZM-jev iz seznama A. Delna zavrnitev ima v tem primeru opis napake: Obračun zdravila ni ustrezen. Na isti obravnavi je na isti datum aplikacije zdravila možno zaračunati le eno istovrstno šifro storitve zdravila iz Seznama A ali B glede na podrobne podatke o zdravilu."

Osnovna sredstva in drobni inventar

Osnovna sredstva in DI vnesi/spremeni zapis - zavihek Spremembe
V primeru drobnega inventarja, ko je na šifri količina večja od 1 urejana možnost vnosa npr. SV na vse možne kombinacije analitik, na katerih obstaja zaloga.

Obračuni in inventura - Inventura - Popisni list
Urejeno prikazovanje pravilne količine osnovnih sredstev v primeru uporabe razporeditve po stroškovnih nosilcih ali referentih.

eRegistrator

 • Na statistiki v administraciji eRegistratorja smo dodali nov podatek o številu prilog. Obstoječemu podatku Prostor v kB smo dodali tudi velikost morebitnih prilog dokumenta tako, da se v tem podatku prikazuje skupna velikost dokumenta z vsemi prilogami.
 • Iz administrativnega opravila Spremeni vrsto dokumenta smo izločili vse dokumente, ki so shranjeni pri ponudniku dolgoročne hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva.
 • Na preglednice dokumentov smo  dokumentom, ki so hranjeni pri ponudniku dolgoročne hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva, na spustni meni dodali ukaz Spremeni vrsto arhiviranega gradiva. Ukaz lahko izvajajo samo pooblaščeni operaterji. Ukaz se izvede samo za ponudnike, ki omogočajo spreminjanje podatkov vezanih na vrsto dokumenta preko API-jev.

Dobavitelji in kupci

 • Pri vnosu dokumentov dodane kontrole in opozorila glede ustreznosti datuma in leta prometa.
 • Odpravljena težava pri knjiženjih izdaje MSP v primerih večjih količin na 3 decimalna mesta do zaloge nič.
 • Izmenjava Mentek dopolnjena tako, da se serije prenašajo tudi za artikle ki imajo "Samo sledljivost".

Fakturiranje

 • V šifrant Knjige dokumentov smo dodali podatek "Vrsta dokumenta Kopije". Na ta način lahko določimo da se dokumenti kopije ne arhivirajo v primeru naprednih funkcionalnosti eRegistratorja.
 • Na Računih/Predračunih se ob spremembi stranke v primeru "Prodajni pogoji iz plačnika" ustrezno spremeni skupina za popuste tudi na obstoječih dokumentih.

 

Materialno skladiščno poslovanje

 • Inventure
  • Na inventurah uvedena oznake aktivnosti. S spreminjanjem aktivnosti lahko zapremo določeno inventuro za popravljanje. Vezano je na varnostni sistem s ključem »MSP – Inventure, preglednica: Sprememba aktivnosti«. Izvaja pa se preko desnega klika na preglednici inventur.
  • Zaradi oznake aktivnosti na inventurah je dopolnjen tudi program »Osvežitev knjižnega stanja inventure«. Za osvežitev knjižnega stanja se lahko izbere samo aktivne inventure.

Trgovina na drobno

 • Inventure
  • Na inventurah uvedena oznake aktivnosti. S spreminjanjem aktivnosti lahko zapremo določeno inventuro za popravljanje. Vezano je na varnostni sistem s ključem »TDR – Inventure, preglednica: Sprememba aktivnosti«. Izvaja pa se preko desnega klika na preglednici inventur.
  • Zaradi oznake aktivnosti na inventurah je dopolnjen tudi program »Osvežitev knjižnega stanja inventure«. Za osvežitev knjižnega stanja se lahko izbere samo aktivne inventure.
 • Gotovinska prodaja
  • Dopolnitev naknadnega spreminjanja načina plačila na posameznem gotovinskem računu. V primeru, ko je bil račun delno plačan z darilnim bonom, je 2.način plačila možno zamenjati. Sama sprememba načina plačila z darilnim bonom pa ni možna.

 

Natisni