Vrednotenje po zadnjih cenah

Ob kliku na gumb   - Izberi zapis (Alt I) se odpre okno Nivelacija povprečnih cen za izbrani tip skladišča, kamor vpišemo podatke za nivelacijo.

Pri vrednotenju po zadnjih cenah nivelacija zalog ni potrebna, ker se nivelacija vrši sproti ob vsakem prejemu blaga (vsako skladišče ima lastno ceno). V tem primeru se odpre okno Pozor.

Prikaže se opozorilo »Za skladišča, ki se vrednotijo po zadnji ceni nivelacija zalog ni potrebna!«

Natisni