Zavihek Spremembe

Namenjeno spremembam na osnovnem sredstvu oz. drobnem inventarju.

Povečanje vrednosti osnovnega sredstva vnesemo s simbolom SV in vpišemo povečano vrednost v polje Nabavna vrednost.

Podaljšanje življenjske dobe vnesemo s simbolom SV in za vrednost obnove osnovnega sredstva zmanjšamo popravek vrednosti.

·      Tip spremembe: na razpolago imate: Sprememba vrednosti , Oslabitev, Okrepitev, Sprememba nahajališča, Sprememba stroškovnega mesta, Sprememba stroškovnega nosilca, Sprememba Referenta, Sprememba delovnega naloga, DDV, Račun, (DDV in Račun so le opisnega – informativnega značaja se ne prištevajo k vrednostim), Inventurni manjko, Inventurni višek, Nabava, Prenos in Izločitev. Tip spremembe Nabava, Prenos in Izločitev je dovoljen samo pod pogojem, da gre za drobni inventar in ne za osnovno sredstvo.

·      Datum spremembe: vpišemo datum spremembe. Leto mora biti enako letu, ki je vpisano v Nastavitvah.

·      Opis: vnos poljubnega besedila.

·      Količina: Vnos numeričnega podatka. Polje ni aktivno pri vseh Tipih sprememb.

·      Nabavna vrednost: srečamo se z omejitvami pri vnosu negativnih zneskov. Kadar je Tip spremembe enak RF, SM, SN, DN, PR ni dovoljen vnos.

·      Popravek vrednosti: predlaga se znesek iz vnosa Nabavne vrednosti.

·      Skupaj nabavna vrednost: seštevek nabavne vrednosti.

·      Skupaj popravek vrednosti:  seštevek popravka vrednosti.

·      Nahajališče: polje je lahko tudi prazno. Sprememba nahajališča je vidna tudi na kartici z oznako NH.

·      Na nahajališče: polje je aktivno samo v  primeru, da gre za drobni inventar in Tip spremembe PR (prenos).

·      Stroškovno mesto: iz šifranta lahko izberemo stroškovno mesto.

·      Na stroškovno mesto: polje je aktivno v primeru, da imamo drobni inventar in Tip spremembe PR (prenos).

·      Stroškovni nosilec: iz šifranta izberemo stroškovni nosilec.

·      Na stroškovni nosilec: polje je aktivno v primeru, da imamo drobni inventar in Tip spremembe PR (prenos).

·      Referent: na polju je omogočeno listanje po šifrantu Referenti.

·      Na referenta: polje je aktivno v primeru, da imamo drobni inventar in Tip spremembe PR (prenos).

·      Delovni nalog: možnost vpisa delovnega naloga, ki se vnaša poljubno kadar je polje aktivno.

·      Na delovni nalog: polje je aktivno v primeru, da imamo drobni inventar in Tip spremembe PR (prenos).

 

 

 

V kolikor želimo brisati iz tabele zabeležene Spremembe je to mogoče samo tako, da brišemo vsako spremembo posebej od zadnje navzgor.

Natisni