Časovni trak zasedenosti delovnih postaj

Izpis je namenjen prikazu časovne zasedenosti delovnih postaj v izbranem obdobju na časovnem traku (koledarju). Ob tej izbiri se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

V primeru na sliki so prikazani izbirni pogoji nastavitve izpisa:

  • Delovna postaja od do – izberemo delovne postaje za katere želimo izdelati pregled zasedenosti.
  • SM delovne postaje od do – izberemo lahko tudi stroškovna mesta delovnih postaj, ki jih želimo zajeti v izpisu.
  • Datum/ura – določimo datumski razpona za katerega prikazujemo časovni trak zasedenosti. To je obvezen podatek.
  • Izračun neto časa operacije – določimo na kakšen način se izračuna preostali čas izvedbe operacij. Izbiramo lahko med opcijama »Razpisana količina – knjižena količin« (preostali čas operacije se izračunava samo za neizdelano količino delovnega naloga) oziroma »Po prijavah v delo delavca« (preostali čas operacije se izračuna glede nezaključeno količino operacije iz prijave v delu delavcev).
  • Knjige DN od do – izberemo razpon knjig delovnih nalogov za katere izvajamo pregled. Več knjig lahko izberemo tudi preko funkcije »Izbira iz preglednice«.
  • Leto DN od do – izberemo razpon letnic delovnih nalogov, ki jih bomo zajeli v izpis.
  • Številka DN od do – delovne naloge lahko izberemo tudi po številki. Posamezne naloge lahko izberemo tudi preko funkcije »Izbira iz preglednice«.
  • Status DN – izberemo statuse nalogov, ki jih zajamemo v izpis (Razpisani in v izdelavi, Samo v izdelavi, Samo razpisani).
  • Referent od do – izberemo razpon referentov delovnih nalogov.
  • Razvrščanje – izberemo način razvrščanja operacij na izpisu (po šifri, po nazivu).

 

Z gumbom Časovni trak prikažemo zasedenosti izbranih delovnih postaj v časovnem traku (koledarju), z gumbom Preglednica pa pripravimo prikaz v tabelarični obliki.

Preglednica

Preglednica prikazuje podatke o operacijah, ki se morajo v izbranem časovnem obdobju še izvesti na izbranih delovnih postajah. Prikazana sta tudi previden datum in ura pričetka operacij ter predviden datum in ura zaključka operacij. Te podatke pridobi izpis neposredno na operacijah znotraj delovnih nalogov na predvidenem času pričetka oziroma zaključka operacije.

 

Časovni trak

Časovni trak je namenjen koledarskemu (časovnemu) prikazu razporeditve operacij, ki se morajo v izbranem časovnem obdobju še izvesti na izbranih delovnih postajah.

Najprimerneje je pregled izvajati po posamezni delovni postaji, ki jo omejimo zgoraj levo:

 

V levem delu okna se nam tako prikažejo podatki o operacijah, ki se izbrane pogoje še morajo izvesti: šifra in naziv operacije, status operacije (glede na podatek iz zajema dela delavcev) ter čas pričetka in konca operacije iz tehnološke sestavnice delovnega naloga.

V desnem delu okna vidimo operacije časovno razporejene in prikazane v časovnih trakih. Vsaka operacija ima (poleg šifre in naziva) v časovnem traku naveden tudi čas začetka in konca ter delovni nalog na katerega se operacija nanaša. Z dvoklikom na časovni trak pa se prikažejo še podrobnejši podatki operacije:

 

V kolikor smo v pregled zajeli več delovnih dni, lahko na spodnjem koledarju z izborom enega ali več dni prikažemo podatke le za izbrano obdobje:

 

Pomembno: Operacije se v časovnem traku nizajo od datuma/ure predvidenega pričetka, ki je definiran na operaciji delovnega naloga. Dolžina časovnega traku (čas trajanja operacije) pa je izračunan glede na podatke o času priprave in času izdelave na operaciji in ne glede na predviden datum/uro zaključka operacije.

 

Natisni