Zavihek Splošno

Šifra grupe obračuna – iz seznama grupe obračuna izbiramo med: Bruto izplačilo v breme izplačevalca, Nadomestila v breme izplačevalca, Refundirana nadomestila, Invalidnine, Neplačana odsotnost, Regres za letni dopust, Refundirana nadomestila – vojaške vaje, Povračila materialnih stroškov, Drugi osebni prejemki, Odtegljaji in Bonitete

Šifra vrste izplačila v javnem sektorju – štirimestna šifra vrste izplačila, ki jo iz šifranta vrst izplačil v javnem sektorju izberejo ali ročno vpišejo uporabniki proračuna, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

Javna dela – potrjena izbira   pomeni, da se trenutna vrsta obračuna upošteva kakor javno delo.

Vedno v obračunu – ob potrjeni izbiri   se izbrana vrsta obračuna vključi v obračun za vsakega zaposlenega.

 

Razdelek Mat. stroški in drugi osebni prejemki

V ta razdelek se vnašajo podatki vrst obračuna, ki imajo izbrano šifro grupe obračuna Povračila materialnih stroškov ali Drugi osebni prejemki.

Vrsta drugega osebnega prejemka – izberemo med : drugi osebni prejemki (jub. nagrade, odpravnine ..), razlika plače detaširanih in prejemek iz odvisnega razmerja. Od razlike plače detaširanih in prejemkov iz odvisnega razmerja se obračuna samo dohodnina.

Šifra materialnega stroška – če je izbrana obračunska vrsta materialni strošek, ki ga izplačujemo tudi nad uredbo vlade, vpišemo šifro obdavčljivega materialnega stroška oz. jo poiščemo iz šifranta s pomočjo gumba . Obvezno mora biti izpolnjeno, če je bila izbrana vrsta drugega osebnega prejemka : prejemek iz odvisnega razmerja.

Vrsta prejemka DOH – šifra vrste prejemkov za dohodnino. Izbere se iz šifranta vrst prejemkov za obdelavo dohodnine. Pri razliki plače detaširanih in prejemkih iz odvisnega razmerja je podatek obvezen.

Šifra grupe obračuna za zbirnike – če želimo tiskati zbirnike po grupah obračuna, določimo obračunski vrsti šifro grupe, v katero jo želimo vključiti. Šifro grupe lahko izberemo z gumbom . Če grupe nismo še vnesli, jo dodamo v šifrant.

Grupa M4 – izberemo oznako za uvrstitev obračunske vrste v seštevek na obrazcu M4. Izbiramo med: Ne gre v M4, Redno delo, Boleznine ali Nadure.

Šifra vzroka zadržanosti ZZZS – izberemo šifro vzroka bolniške odsotnosti iz spustnega seznama.

Delitev po virih financiranja -  pomeni, da vrsta izplačila deli po virih financiranja. Pri vrstah obračuna, ki se ne delijo po virih lahko določimo privzeti vir, na katerega se razporedi celoten znesek izplačila te vrste obračuna.

 

Natisni