Verzija 2020.04.001 z dne 20.3.2020

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave – Posredno/Neposredno knjiženje

Ob knjiženju deviznih zapisov dodana nastavitev, ki v primeru, da je vklopljena računa zneske glede na vpisan tečaj. Če pa kljukica ni izbrana pa se tečaj preračunava glede na vpisane zneske.

 • Dnevne obdelave – Avansi – Izstavitev računov na podlagi predplačil

Dopolnjeno, da se pri zapisovanju računov v modul fakturiranje iz dvostavnega knjigovodstva v primeru deviznih predplačil preko te obdelave prenese tečaj iz dvostavnega knjigovodstva.

 

Kadrovska evidenca

 • Šifrant Zaposleni
  • V preglednico sta dodani polji: Splošna olajšava in Dodatna splošna olajšava.
 • Napredovanja
  • Urejeno predlaganje zaposlenega pri dodajanju aneksa.
  • Urejeno tiskanje odgovorne osebe na evidenčnem listu
  • Med tiskanjem iz dogodkov dela in kariere je omogočena samodejna uporaba podatkov iz šifranta zaposlenih, v primeru če niso vpisani v nastavitvah tiskanja (datum pogodbe in številka pogodbe) oziroma neposredno na dogodku (številka aneksa).

Obračun plač zaposlenim

 • eBOL
  • Pod preglednico evidenca odsotnosti je dodan gumb Nepovezani eBOL, s katerim pridemo do seznama zaposlenih, za katere se zapisi odsotnosti niso pripravili, ker je zaposleni neaktiven ali nima vpisanega pravilnega podatka EMŠO.
  • V preglednico evidenca odsotnosti sta dodana stolpca Čas vnosa ter Povezana oseba.
  • Urejeno sporočilo v primeru brisanja zapisa iz evidence odsotnosti.
  • Urejeno zaporedje zavihkov na gumbu eBol nastavitve ter naziv polja za vnos datumskega obdobja (datum izdaje namesto obdobja).
  • Urejeno prenos podatkov v primeru recidiva ter prikaz stolpca Recidiv v preglednici.
  • Urejeno barvanje vrstic v preglednici.
 • Posredni vnos
  • Omogočeno tiskanje podatkov uvoza vseh odsotnosti.
  • Urejen prenos v posredni vnos v primeru bolniške odsotnosti in praznika na dan, ki bi sicer za zaposlenega bil deloven.
  • Omogočen vnos podatkov: poračun, obdobje od, obdobje do in število dni v primeru hitrega vnosa vrstic posrednega vnosa.
 • Urejeno upoštevanje preklicanih eBOL med kontrola neobračunanih eBOL.
 • Odpravljena težava pri shranjevanju obračunskih listov v eRegistrator v primeru uporabe nastavitve Tiskam osnovo »kot če bi delal«.
 • Rekapitulacija plač
  • V rekapitulacijo sta dodani vrstici materialni stroški brez izplačila in odtegljaji brez izplačila. Vrste obračuna brez izplačila so na rekapitulaciji posebej označene.
 • OLAP analiza obračunskih vrstic
  • Odpravljena težava pri izračunu normiranih ur v primeru naknadne spremembe grupe obračuna.
 • Zbirni pregled izplačil
  • Urejeno razvrščanje na zavihku Vrste obračuna.
 • Prenos v DK
  • Urejeno upoštevanje podatka Invalid nad kvoto iz podatkov obračuna, namesto iz trenutnih podatkov zaposlenega.
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejen prenos podatkov krajše zadržanosti s samodejnim dodajanjem ur prisotnosti do polnega delovnega časa.

Drugi osebni prejemki

 • Obrazci REK
  • Urejena priprava dodatnih podatkov (bonitete, povračila stroškov in podobno) med pripravo obrazca REK 2.
  • Omogočeno tiskanje imena in priimka dijaka vpisanega v stranki v polju ime za iskanje med pripravo obrazca REK 1a.
 • OLAP analiza obračunov
  • V analizo je dodano polje Dolga številka pogodbe.

Registracija prisotnosti

 • Pri prenosu iz kadrovske evidence so dodani filtri, ki omogočajo prenos samo aktivnih zaposlenih z vključenim obračunom plač.
 • Omogočeno tiskanje podatkov iz uvoza vseh odsotnosti.

Ura za registracijo prisotnosti

 • Na pregledu dopusta so dodani podatki o obdobju potrjenega dopusta.
 • Umaknjen gumb za brisanje prijave dopusta.
 • Urejen prikaz samo aktivnih zaposlenih na zaslonu za vnos novih kartic.

Obračun potnih nalogov

 • Omogočeno odklepanje preklicanih potnih nalogov.

mojInfo

 • Onemogočeno urejanje dogodkov pri katerih manjka odhod ali prihod in ki niso na seznamu dogodkov za spletno urejanje.

Dobavitelji in kupci

 • Šifrant knjige naročil – dodana opcija za izračun datuma zapadlosti računa: "Datum zadnje dobave". V tem primeru se vzame zadnji datum izdaje iz MSP in se prišteje neto dni.
 • Naročila kupcev – prenos naročil v plan proizvodnje; na obdelavi prenosa naročil kupcev v plan proizvodnje se tudi naročilo, ki še ni bilo preneseno v plan lahko prenese v naloge preko opcije »samo nove vrstice«, označi se kot preneseno.
 • Odpremni nalogi – optimizacija hitrosti delovanja gumba »serijske številke« na zavihku »vrstice«.
 • Odpremni nalogi – dodana kontrola skladišča pod WMS tudi pri avtomatskih prenosih v MSP.
 • Odpremni nalogi – odpravljena težava pri fakturiranju iz obdelave množičnega spreminjanja cen, vezano na dodatne analitike.
 • Pri pripravi računa se po novem izračunan Datum zapadlosti računa, v primeru da je manjši od tekočega datuma, zapiše Datum zapadlosti enak tekočemu datumu.
 • Na naročilih kupca in odpremnih nalogih smo na preglednici vrstic dokumenta dodali možnost iskanja po vrsticah. S ctrl + F se odpre okno za iskanje, kjer se izbere stolpec po kateremu se išče.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Šifranti – materialne sestavnice; pri kopiranju materialnih sestavnic se sedaj kopirajo tudi količine alternativ sestavin.
 • Knjiženje – delovni nalogi; po »knjiženju v MSP« sedaj program predlaga tiskanje zadnje izbranih obrazec izdaje in/ali prejema.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na čarovnik za uvoz delovnih nalogov smo dodali gumb »nastavitve« preko katerega lahko uporabnik nastavi določena pravila, ki veljajo za uvožene delovne naloge.
 • Knjiženje – delovni nalogi; ob uvozu delovnih nalogov preko čarovnika, izdelavi delovnih nalogov s kopiranjem ali preko izdelave podrejenih delovnih nalogov se informacijo kdo in kdaj je nalog izdelal sedaj nahaja na »log spremembe« in ne več na opombi delovnega naloga.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »Serijsko knjiženje – delitev« smo uredili kontrolo skupne količine po nalogih z vpisano skupno količino porabe sestavine.
 • Izpisi – kooperacija; med izpise kooperacije je dodana »Kartica operacije delovnega naloga«.
 • Izpisi – kooperacija; na izpisu stanja kooperacije rejeno pravilno interpretiranje nezaključenih izdaj s celotno prevzeto količino operacije, odpravljeno nekaj pravopisnih napak na izpisu stanja.
 • Izpisi – analiza dela – doseg časovnih norm po izdelkih; na 2., 3. in 4. nivoju je metodologija zbiranja podatkov o normiranih časih usklajena s 1. nivojem (vedno je izhodišče trenutni standardni tehnološki postopek).

 

Obvladovanje kakovosti

 • Pripomočki – Prenos sprememb karakteristik; izdelali smo nov pripomoček za prenos sprememb iz šifranta karakteristik na kontrolne plane, šifrant artikli-kontrola in kontrolne naloge. Pripomoček je za operaterja privzeto zaprt, aktivacija preko varnostnega sistema.

Fakturiranje

 • Pri podpisanih e-računih smo dodali kontrolo ali se je eSlog XML uspešno podpisal. Če se ni se e-račun ne podpiše, potem se tudi ne zapiše v eRegistrator n račun ne gre v fazo izstavitve.
 • Na računih in predračunih smo na preglednici vrstic dokumenta dodali možnost iskanja po vrsticah. S ctrl + F se odpre okno za iskanje, kjer se izbere stolpec po kateremu se išče.
 • Sprememba pri knjiženju računa po razmejitvah za primer, ko je Datum začetka Od za 1 mesec starejši od datuma računa. V takih primerih se kot Datum DUR vzame Datum začetka Od.
 • Spremenjen in dopolnjen je protokol knjiženja v knjigovodstvo.

Materialno skladiščno poslovanje

 • zaščitili smo vnos nekaterih nastavitev pri knjiženju odkupov v knjigovodstvo. Če podatki še niso vpisani jih je mogoče vnesti na dosedanji način, kasneje pa spremeniti samo s pomočjo gumba nastavitve. Nastavitveni podatki so skupini ne glede na operatrja in delovno postajo.
 • pri zapisu fakturnih cen v cenik iz predprejemov pretvori fakturno ceno iz nabavne denarne enote v denarno enoto cenika fakturnih cen.
 • odpravljena težava pri nezavezancih za DDV, ko pri ponovnem knjiženju prejema ni upoštevalo, da se DDV ne odbiva
 • na predprejemih smo na preglednici vrstic dokumenta dodali možnost iskanja po vrsticah. S ctrl + F se odpre okno za iskanje, kjer se izbere stolpec po kateremu se išče.
 • ​Knjiženje
  • Promet
   • Izdaja
    • Na dokumentih izdaj, ki so knjiženi iz odprem NDK, je na vrsticah možno popravljati podatek »Konto porabe«. Vsi ostali podatki pa so za popravljanje zaprti in je morebitne spremembe potrebno urejati v izvornem dokumentu, t.j. odpremi NDK.

​Trgovina na drobno

 • Knjiženje
  • Prejem – Interni prenosi
   • V pripomočku »Primerjava prenosov med poslovalnicami« je urejeno usklajevanje nabavnih in prodajnih cen med dokumenti interne izdaje in interni prejemi. V primeru, da je na poslovalnici, ki je blago prenesla na drugo poslovalnico, prišlo do spremembe kalkulacije na dokumentu prejema, ki je bil pred interno izdajo, pride do neusklajenosti vrednosti teh dveh dokumentov. Na preglednici, kjer so razvidni ti povezani dokumenti internih izdaj in prejemov med dvema poslovalnicama, je preko desnega klika nova obdelava »Uskladitev cen internega prenosa«. S pomočjo te obdelave imamo možnost uskladitve samo nabavnih cen, nabavnih in prodajnih cen hkrati ali samo prodajnih cen. Te posamezne funkcije so aktivne v primeru, ko obstajajo vrednostne razlike med dvema dokumentoma.
  • Knjiženje prevzema iz modula Naročila Dobaviteljem in Kupcev v prejem TDR
   • Odpravljena težava, ko je prevzem bil narejen v tudi denarni enoti in se pri prenosu ni samodejno preračunala nabavna vrednost na podlagi tečaja, temveč je bilo potrebno ponovno potrditi prejem TDR.
  • Gotovinska prodaja
   • Na »touchscreen« vmesniku gotovinske prodaje dodana kontrola na knjižno obdobje – če pogoj glede na obdobje ni izpolnjen, gumb za odpiranje vmesnika ni aktiven.
   • Na »touchscreen« vmesniku gotovinske prodaje je dodan gumb za odpiranje predala. Tako se lahko predal odpre kadarkoli tokom vnosa računa in ne samo ob začetku ali zaključku računa.

eRegistrator

 • urejena sinhronizacija metapodatkov v eArchPS arhiviranih dokumentov ob spremembi le-teh v eRegistratorju

Programski vmesnik (API)

 • metodam GetOrder, AddOrder, ModifayOrder, MoveOrderToDispatchAdvice, PostDispatchAdviceToInvoice, GetDispatchAdvice v2, AddDispatchAdvice v2 in ModifyDispatchAdvice v2 je dodano delo z dodatnimi analitikami.

Skupne nastavitve za tisk

 • Dodane so napredne možnosti za nastavitve izpisov (glave in noge), ki si jih uporabnik lahko ureja po lastni želji.

Stranke

 • Osveževanje stranke iz interneta:
  • Dodana možnost izbire pri osveževanju stranke (Osnovni podatki, Bančni računi).

Šifrant pošt

 • Osvežen šifrant pošt.
 • Dodane šifre pošt Republike Hrvaške.
 • Dodane šifre pošt Repulike Srbije.

Davek na dodano vrednost - N

 • Dodana možnost zapisa konta na vrstico iz nastavitev ob uvozu izdanih računov preko datoteke DDV.W-1

Natisni