Verzija 2021.03.001 z dne 22.02.2021

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - Knjiži: Urejena kontrola usklajenosti v primeru ne uporabe šifranta temeljnic.
 • Šifranti - Šifranti DK - Ključi: V pregled vrednosti dodan seštevek stolpcev z vrednostmi 
 • Obdelava postavk izpiska: dopolnjeno je prehajanje med polji v primeru, ko je na kontu določeno, da se spremlja analitika.

Osnovna sredstva

 • Obračuni in inventura - Inventura - Vnos inventure - Vpiši SM: Urejeno delovanje omenjenega gumba.
 • Nastavitev kontov za knjiženje - dodana možnost vnosa s kopiranjem iz obstoječega zapisa. Dodatna nastavitev konta za inventurne viške.

Davek na dodano vrednost - N

 • Dodana možnost prenosa plačil iz Dvostavnega knjigovodstva tudi v primeru, ko obdobje ni označeno za obračun po načelu plačane realizacije. Gumb "Prenos plačil" na preglednici se aktivira v slučaju, ko v izboru obstaja račun, ki je označen, da se obračunava po načelu plačane realizacije.

Kadrovska evidenca

 • Odpravljena napaka pri uvozu preteklih zaposlitev. Zapisi, povezani z drugimi šifranti, se ne brišejo več.
 • Odpravljena je napaka ob dvojnem kliku na stolpce Datum zadnje zaposlitve, Datum prekinitve in Št. dni dopusta tekočega leta.

Obračun plač zaposlenim

 • Omogočeno izločanje izvzetih dodatkov na izpisu obrazca ER-28.
 • Urejeno neupoštevanje šifre vrste izplačila v javnem sektorju C070 v primeru izločanja izvzetih dodatkov na izračunu osnov za boleznine.
 • Pripravljeni funkciji MXPO in MYPO za izračun seštevka bruto zneskov ali ur mesečnih seštevkov za poljubno število mesecev glede na veljavnost drugega mesečnega seštevka.
 • Pripravljeni funkciji MN in MT za izračun seštevka neto zneska mesečnih seštevkov tekočega obračuna ali izbranega obdobja.
 • V analizo obračunov JS smo dodali podatek organizacijska enota. Podatek je vezan na delovno mesto zaposlenega.
 • Izračun redne delovne uspešnosti v javnem sektorju
  • Dopolnjen izpis letnega obvestila o ocenjevanju uspešnosti.
  • Urejeno označevanje vrstic v primeru preseganja dvakratnika osnovne plače decembra preteklega leta.
  • Urejeni morebitni centi razlike med skupnim obsegom sredstev in seštevkom izračunanih zneskov.
 • Vrste obračuna
  • Prenovljeno kontiranje prispevkov.
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejeno upoštevanje datuma zadnje zaposlitve in datuma prekinitve pri dodajanje praznikov v koraku 2 evidence prisotnosti.
  • Urejen izračun prevoza v primeru izračuna po dnevih in prisotnosti, ki se nadaljuje iz prejšnjega dne.
 • Potrjevanje odsotnosti
  • Omogočeno samodejno brisanje preklicane odsotnosti iz registracije prisotnosti.
  • Dodani so filtri SM in šifra enote ter izboljšana je izbira leta.
  • Omogočen nov vpogled v potrjevanje odsotnosti zaposlenih glede na organizacijsko strukturo podjetja.
   • Dostop do podatkov vseh zaposlenih (privzet način delovanja, ključ »OPZ – potrjevanje odsotnosti – administrator« ni vpisan ali je DA).
   • Dostop glede na organizacijsko strukturo (ključ »OPZ – potrjevanje odsotnosti – administrator« je NE).
    • Dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, kjer je oseba vodja.
    • Dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, kjer je oseba namestnik vodje.
    • Dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, ki so podrejena organizacijski enoti, kjer je oseba vodja ali namestnik vodje in dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, kjer je oseba vodja ali namestnik vodje.

Registracija

 • Pripomoček za uvoz vseh odsotnosti
  • Urejen uvoz bolniških odsotnosti v breme ZZZS, v primeru, ko že obstajajo zapisi za določen dan.
  • Urejen uvoz bolniških odsotnosti samo do prejšnjega dne.
  • Urejen uvoz preklicanih bolniških odsotnosti v breme ZZZS.
  • Urejen uvoz koriščenja ur, v primeru, ko je dnevni plan ur presežen.
 • Urejen prikaz podatka ure za koriščenje v obliki (hh:mm).

Plačilni promet

 • Odpravljena težava pri filtriranju stroškovnega mesta, nosilcev. Dopolnjena je bila sprememba vrstnega reda na poljih: Datum priprave naloga, Dodatna analitika 1, Dodatna analitika 2, Dodatna analitika 3, Skonto procent, Skonto, Neto rok plačila, Datum predložitve, Številka nadrejenega naloga, Številka originalnega naloga.
 • Odpravljena težava pri pripravi plačilnih nalogov, če imamo dva različna nalogodajalca in enega od označenih nalogov brišemo. Upošteval se ni status brisanega naloga.
 • Na Pripravi plačilnih nalogov je umaknjen izbor Kontrola dolžine sklica

Delovna mesta

 • Med podatke delovnega mesta dodano stroškovno mesto (tudi na preglednico, na izpis in izvoz/uvoz podatkov delovnih mest)

Poklici

 • Med podatke poklica dodan podatek o ISCO šifri poklica (tudi na preglednico, na izpis in izvoz/uvoz podatkov delovnih mest). Dodan tudi seznam ISCO poklicev.

 

Stranke

 • Šifrant Strank - zavihek Bonitetne informacije: Urejeno pridobivanje bonitetnih podatkov strank.
 • V šifrantu Lokacije dodan podatek EAN šifra lokacije.
 • V uvoz strank iz excel datotek dodana možnost uvoza vrste stranke.
 • Kopiranje šifranta strank na novega uporabnika sedaj kopira tudi nastavitve izstavitev dokumentov strank.
 • Ažuriran ifrant SKD.

Artikli

 • V šifrantu artiklov popravek prikaza nastavitve vodenja zalog po serijah »Ne – samo sledljivost«
 • Na preglednicah funkcij »F8 Pregled artikli – zaloge, cene« in »F5 Artikli – izbor – vnos količine« dopolnitev prikaza trenutne pozicije na preglednici na način, da se obarva celotna vrstica.
 • F7 – napoved zaloge; funkcija prikaza nadrejenih delovnih nalogov deluje tudi, ko je v šifri knjige delovnega naloga znak »-«.
 • Uvoz artiklov – napredni način; dodana možnost uvažanja tudi podatkov artiklov dodanih v šifrant artiklov zaradi integracije SAOP iCenter z MIT Orkester.

 

WEB API

 • Izdelana nova metoda GetStProductionOperation preko katere lahko pridobimo podatke o standardnih tehnoloških operacijah.
 • Izdelana nova metoda GetBOMTechRealtion preko katere lahko pridobimo podatke o materialno tehnološki sestavnici artikla.
 • Izdelana nova metoda GetScrapReason preko katere lahko pridobimo podatke (seznam, šifrant) o razlogih izmeta.
 • Na metodah Get/Add/ModifyItems so dodani podatki artiklov, ki povezujejo SAOP iCenter in MIT Orkester.

Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Knjige naročil
  • Na knjigi naročila dobavitelju lahko določim (privzeto) lokacijo. Lokacije se kažejo za Stranko uporabnika.
 • Naročila kupcev
  • Naročilo kupca označeno kot "Enkratno" se po novem zapre tudi če vrstica ni prepisana v odpremo.
 • Naročila dobaviteljem
  • Na naročilu dobavitelju imam možnost določiti lokacijo dostave (dostavno mesto).
   • Lokacija se predlaga iz knjige naročila ali privzeta lokacija za stranko uporabnika.
   • Lokacijo lahko na naročilu zamenjam. Lokacija se lahko vpiše ali izbira iz šifranta.
 • Prevzemi
  • Na prevzemih dodana možnost vnosa podatkov za obračun tare. Podatki se ustrezno prepišejo v predprejem MSP.
 • Ustrezno menjanje nazivov artiklov (1, 2) glede na menjavo jezikovnega področja (funkcija »osveži nazive«) na naročilih kupcev, odpremnih nalogih, naročilih dobaviteljem, prevzemih od dobaviteljev.
 • Pripomočki – avtomatsko formiranje naročil in priprava naročil dobaviteljem; odpravljena težava, ki je ob pri spremembi količine predloga naročila dobavitelju povzročila spremembo predlagane cene (v primeru kadar je za artikel-dobavitelja obstajal zapis v artikel-stranke s pretvornikom količine).
 • Naročila kupcev – kopiranje naročil; pri kopiranju naročil kupcev (posamično, zbirno) se v primeru kupiranja z zapiranjem na zaprtih naročilih v opombo (zavihek analitike) zapiše, da je bilo naročilo zaprto preko obdelave kopiranja, kdo je obdelavo izvedel in kdaj.
 • Optimizirano delovanje vnosa vrstic preko funkcijske tipke F5.
 • Odpremni nalogi - pri čarovniku za uvoz vrstice odpreme, je dodana opcija za uvoz SSCC kod. Omejitev je ena SSCC koda na eno vrstico odpremnega naloga.

Fakturiranje

 • Pri knjiženju iz aplikacij NDK, TDR, SER in DN se v Veze zapiše "Vrsta dokumenta" kot Dobavnica in označi še kljukica eRačun.
 • Ustrezno menjanje nazivov artiklov (1, 2) glede na menjavo jezikovnega področja (funkcija »osveži nazive«) na predračunih in računih.
 • Knjiženje – izvoz računov v knjigovodstvo; urejeno zapiranje/odpiraje področij davčnega in finančnega knjigovodstva ter pomnjenje zadnjih nastavitev tudi ob izklopu in ponovnem vklopu.

Trgovina na drobno

 • Knjiženje
  • Prejemi
   • Avtomatsko predlaganje tiskanja zapisnika o spremembi cen se izvede samo v primeru, ko na dokumentu prejema obstaja vsaj ena vrstica z artiklom, kateremu se je spremenila maloprodajna cena z DDV in ima ta artikel ob trenutku vnosa zalogo večjo od 0.
 • Povezava na POS terminal ... omogočene nastavitve za več terminalov ki delujejo preko terminalskega strežnika.

Materialno skladiščno poslovanje

 • Knjiženje
  • Inventure
   • Ob knjiženju inventurnih razlik in ob vključeni kontroli »Preveri zalogo« se za nadaljevanje knjiženja preveri tudi promet, ki je knjižen v naslednje knjižno leto.
 • Izpisi
  • V izpisu »Analiza okoljske dajatve« se ne upošteva nastavitev varnostnega sistema na vrsto prometa. Za preprečevanje vpogleda v promet določene vrste prometa se za ta izpis uporabi sam dostop do tega izpisa v glavnem meniju.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; spremenjen način izračunavanja razpisane količine serij delovnega naloga, kadar serije uvažamo skozi čarovnik za uvoz podatkov. Sedaj se količine izračunajo na 3 decimalna mesta, zadnji seriji pa se količina poračuna tako, da je skupna razpisana količina vseh serij enaka razpisani količini delovnega naloga.
 • Knjiženje – delovni nalogi; v primeru naknadne povezave delovnega naloga z (vrstico) naročila kupca, se med vrstico naročila in delovnim nalogom vzpostavi povezavo preko SAOPLink tabele, kar omogoča prenos sprememb vrstice na delovni nalog na enak način, kot če delovni nalog razpišemo direktno iz naročila kupca.
 • Pripomočki - usklajevanje proizvodnih cen; dopolnjena procedura usklajevanja za izdelke, ki imajo plansko ceno določeno na artiklu in ne na tipu skladišča.
 • Pripomočki – ponovno knjiženje delovnih nalogov; odpravljene težave kadar smo pri ponovnem knjiženju prijavili izdajo večjo, kot je bila neizdana količina sestavine in se zaradi tega knjiženje ni smatralo kot zaključeno.
 • Pripomočki – brisanje delovnih nalogov; pripomoček sedaj izbriše tudi zapise v podrejeni tabeli lastnosti po meri delovnega naloga.
 • Šifranti – materialne sestavnice; pri dodajanju sestavine v modularni sestavnici, se preglednica sestavin zopet osveži takoj, ko se doda nova sestavina.
 • Šifranti – delovne postaje; cena urne postavke delovne postaje se samodejno ažurira ob spremembi cene stroja v šifrantu strojev.

Kuhinja

 • Na jedilnikih je omogočeno naknadno knjiženje nepoknjiženega obroka.
 • Na jedilnike dodan status knjiženja obroka.

Intrastat

 • Na poročilo intrastat dodan pripomoček, ki prepozna manjkajoče podatke za poročanje, naredi ponovni preračun vrednosti v izvornih dokumenti in ponovno generira poročilo. 

Natisni