Uvoz iz ročnega terminala

Ob kliku na gumb   - Uvoz iz RT (Alt Insert) se odpre okno Uvoz iz ročnega terminala- promet – izdaje, kamor vnašamo nastavitev uvoza vrstic iz ročnega terminala. Gumb je aktiven samo, če so podatki za uporabo ročnega terminala nastavljeni.

Iz skladišča – vpišemo oziroma izberemo skladišče, iz katerega bomo izvršili izdajo s pomočjo ročnega terminala. Podatek se predlaga iz glave - zavihek Splošno.

Konto porabe – vpišemo oziroma izberemo konto porabe. Če podatka ne izpolnimo (polje pustimo prazno), se konto porabe pri uvozu v vrstice zapiše iz šifranta artiklov. Če podatek vnesemo, pa se v vse vrstice vpiše podatek iz nastavitev uvoza.

Ročni terminal – podatek se prikaže iz nastavitev programa.

Ime datoteke s podatki - vnesemo ali izberemo datoteko s podatki. Pri določanju datoteke si lahko pomagamo s klikom na gumb . Predlaga se ime datoteke iz nastavitve ročnega terminala.

Kopija - označimo ali se kopija uvoženih podatkov shrani  ali ne . V primeru da želimo, da se kopija shrani, vnesemo podatek Mapa za kopijo, v nasprotnem primeru ostane polje neaktivno.

Mapa za kopijo - vnesemo ali izberemo mapo, v katero se bodo podatki shranjevali. Pri določanju mape si pomagamo s klikom na gumb . Podatek si program zapomni in ga naslednjič predlaga.

Sprememba predznaka količin – potrdimo, če želimo, da se uvožene količine pomnožijo z -1, t.j. pozitivne količine postanejo negativne in obratno.

Ponudi embalažo – ta nastavitev je pri uvozih iz ročnih terminalov aktivna samo na izdajah blaga. S tem določimo, da se pri uvozu predlaga artikel embalaža kot pri ročnem vnosu vrstic, samo da ni potrebno potrjevati. Avtomatsko predlaganje embalaže se izvede do največ 4 nivoja (zaradi morebitnih napak pri povezovanju artikla in embalaže v šifrantu artiklov).

 

Gumb  - Opusti (Alt O) prekine uvoz in vrnemo se na zavihek »Vrstice« v oknu za vnos izdaj.

Gumb  - Potrdi (Alt P) sproži uvoz iz ročnega terminala. Najprej se aktivira ustrezen program, ki prepiše podatke z ročnega terminala v datoteko.

Program iz vsake vrstice vhodne datoteke s podatki, pripravi vrstico izdaje. Podatki, ki pridejo iz ročnega terminala so naslednji: Črtna šifra (če ima več artiklov isto vneseno črtno šifro se odpre okno za izbor artikla), Količina in Serija (uporablja se samo pri artiklih, ki se jim vodijo serije). Če črtna šifra predstavlja pretvornik, se uvožena količina ustrezno preračuna na osnovno mersko enoto.

Izvedejo se enake kontrole kot pri ročnem knjiženju, ugotavljajo se morebitne napake in prikaže se protokol uvoza.

Če je ob zagonu določeno, da se kopija shranjuje, se le-ta tudi shrani v izbrano mapo. Sledi brisanje vhodne datoteke.

Natisni