Pooblastila

Med nastavitvene podatke sodijo tudi operaterji (vodje oddelkov), ki imajo pooblastila za odobravanje in potrjevanje planiranih dopustov. Znotraj modula so možnosti in pravice urejene tudi s samim varnostnim sistemom.

Ob aktiviranju se odpre standardna preglednica s podatki operaterjev, ki delajo s planiranjem dopustov.

Pred vnosom pooblastil morajo biti urejene povezave med zaposlenimi in operaterji v šifrantu zaposlenih. Na vnosnem oknu zaposlenega z gumbom  aktiviramo okno za vnos povezav operaterjev in zaposlenih :

 

 

Zaposleni – privzame šifro zaposlenega, pri katerem smo aktivirali vnos in izpiše priimek in ime

Operater – vpišemo šifro operaterja ali izberemo iz šifranta

 

Za vsakega pooblaščenca vnesemo podatke :

 

 

Šifra operaterja – vpišemo šifro operaterja ali izberemo iz šifranta, izpolni se šifra zaposlenega iz povezave operater / zaposleni

Vodilni – vključeno pomeni, da ima ta operater vpogled v podatke planiranih dopustov vseh zaposlenih, sicer ima vpogled samo v podatke njemu podrejenih zaposlenih (gumb Podrejena SM).

Natisni