Dodajanje novih vrstic

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno za vnos vrstice.

Črtna šifra - vpišemo črtno šifro oziroma artikel poiščemo v šifrantu artiklov. Običajno vnašamo črtne šifre s pomočjo čitalca črtne kode in to kjerkoli na oknu za vnos vrstice prejema. Če ima več artiklov isto črtno šifro, imamo možnost izbora artikla iz šifranta. Črtna šifra lahko predstavlja pretvornik npr. pakiranje, ki nam olajša vnos artiklov z različnimi pretvorniki na količino osnovne merske enote.

Šifra artikla - vpišemo šifro artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu artiklov. Na tem mestu lahko artikle tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Pri vnosu nove vrstice se predlagajo podatki vrstice, ki so vezani na artikel. Podatek je obvezen. Če nismo vpisali šifre artikla, lahko le-to tudi poiščemo s pomočjo hitrega iskanja po nazivu. Če imamo izbrano v nastavitvah uporabo čitalca priklopljenega preko tipkovnice, potem lahko včitamo ali vtipkamo tudi črtno šifro. Program išče vneseni podatek najprej po šifri artikla, nato po črtni šifri artikla in nato po črtnih šifrah pretvornikov.

Skladišče - pri vnosu nove vrstice se predlaga skladišče iz zavihka Splošno, to pa je vezano na vrsto prometa. Vnos podatka je obvezen.

Serija - vpišemo šifro serije artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu serij. Podatek se vnaša samo artiklom, katerim se zaloge vodijo po serijah. Na tem mestu lahko serije tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Vpisana količina mora imeti kritje v zalogi skladišča/serije.

Količina – vpišemo količino (do tri decimalna mesta). Pri novem vnosu se predlaga vrednost 1 ali količina iz črtne kode za interne EAN-13 kode iz tehtnice (količinske). Količina 0 pomeni, da vnašamo nivelacijo zalog za artikel.

Količina pretvornika – vpišemo količino v merski enoti pretvornika, količina pa se na njeni osnovi avtomatsko preračuna. Vnos je omogočen samo pri vnosu preko pretvornikov.

Cena – vnos in vsebina podatka je odvisna od načina vrednotenja. Predlaga se cena zadnjega prejema za določeno skladišče. Če podatek ne obstaja se cena predlaga na naslednji način: v primeru vrednotenja zalog po povprečni ali zadnji ceni se predlaga 0, pri vrednotenju po planski ceni pa planska cena za artikel. S pomočjo tipke F6 je možno iz vnesene cene izločiti DDV. Možnost izračuna vrednosti s pomočjo Kalkulatorja.

Vrednost – vnos in vsebina podatka je odvisna od načina vrednotenja. Pri vrednotenju po povprečnih in zadnjih cenah  se vrednost lahko vnaša (pri vrednotenju po povprečnih cenah ima vrednost prednost pred ceno, pri vrednotenju po zadnjih cenah pa je ravno obratno). Pri vrednotenju po planskih cenah pa se podatek samo prikazuje. S pomočjo tipke F6 je možno iz vnesene vrednosti izločiti DDV.Možnost izračuna vrednosti s pomočjo Kalkulatorja. Gumb  - % Odbitni delež (Alt D) omogoča izračun cene/vrednosti za zaloge/nabavne cene iz vrednosti z upoštevanjem ne odbitega  DDV. Gumb je aktiven samo v primeru vodenja zalog po povprečnih ali zadnjih cenah in izpolnjenem podatku odbitni delež DDV v nastavitvah programa. Pri izboru tega gumba in vodenju zalog po povprečnih cenah ima vrednost prednost pred ceno.

Nivelacija – podatek o nivelaciji se lahko vnaša le pri vrednotenju zalog po povprečnih cenah. Pri ostalih tipih vrednotenja zalog pa se podatek le prikazuje. Možnost izračuna vrednosti s pomočjo Kalkulatorja.

Nabavna cena – prikaže se vpisana cena za artikel, ki jo lahko popravimo.  Možnost izračuna vrednosti s pomočjo Kalkulatorja. Gumb  - % Odbitni delež (Alt D) omogoča izračun cene/vrednosti za zaloge iz nabavne cene z upoštevanjem ne odbitega  DDV. Gumb je aktiven samo v primeru vodenja zalog po povprečnih ali zadnjih cenah in izpolnjenem podatku odbitni delež DDV v nastavitvah programa. Pri izboru tega gumba in vodenju zalog po povprečnih cenah ima cena prednost pred vrednostjo.

Evidenčna cena – podatek se samo prikaže.

Število paketov – vrednost polja se predlaga na naslednji način:  če je količina prejema 0, se predlaga 0, če je količina prejema večja od 0 vrednost 1, če je manjša od 0 vrednost –1. Če je v šifrantu artiklov izpolnjen podatek o količini pakiranja se vnesena količina prejema deli s količino pakiranja. Prikaže celoštevilčni navzgor zaokrožen podatek. Predlagani podatek lahko spremenimo.

Masa v kg - Če v šifrantu artiklov ni izpolnjen podatek o masi na enoto, se predlaga 0. V nasprotnem primeru se vnesena količina prejema pomnoži s prostornino na enoto. Rezultat se zaokroži in prikaže na 6 decimalnih mest natančno. Predlagani podatek lahko spremenimo.

Prostornina v m3 - Če v šifrantu artiklov ni izpolnjen podatek o prostornini na enoto, se predlaga 0. V nasprotnem primeru se vnesena količina prejema pomnoži z maso na enoto. Rezultat se zaokroži in prikaže na 6 decimalnih mest natančno. Predlagani podatek lahko spremenimo.

Opomba - vpišemo poljuben tekst.

 

Gumb  - Zaloge (Alt L) je namenjen prikazu stanja zalog artikla pri knjiženju. Aktivna je po vpisu šifre artikla. Najprej se določi ali se bo prikazovala tudi količina nič. Podatek si zapomni in ga naslednjič predlaga.

Prikaz je v obliki preglednice, ki je sestavljena iz dveh delov:

prvi del prikazuje količinske in vrednostne zaloge po skladiščih (prikazujejo se podatki tekočega leta = TL in naslednjega leta = NL).

drugi del pa količinske zaloge po serijah v okviru skladišča (prikazuje se količina za tekoče leto = TL in naslednje leto = NL).

Gumb  - Kartica (Alt A) je namenjen prikazu kartice artikla pri knjiženju. Aktivna je po vpisu šifre artikla.

Prikaz kartice je v obliki preglednice. Nad preglednico vpišemo šifro skladišča oziroma skladišče poiščemo v šifrantu skladišč. Prikazuje se kartica za izbrano skladišče za tekoče in naslednje knjižno leto. Če podatek ni izpolnjen, se prikazuje kartica za vsa skladišča.

Gumb  - Storno (Alt S) odpre okno s kartico artikla v kombinaciji s stranko

V preglednici se izbere katero postavko artikla v tekočem letu želimo stornirati. To postavko se izbere in program prenese negativno količino, ter ceno iz prejema v vrstico prometa.

Gumb Opis odpre okno za vpis dodatnih opisov artiklov.

Gumb  - Knjiži (Alt K) knjiži vrstico in čaka na vnos nove vrstice. V primeru knjiženja v tekoče knjižno leto (TL) in da za artikel že obstajajo vknjižbe v novem knjižnem letu (NL), se odpre okno z opozorilom o vrivanju prometa v kartico artikla.

Po potrditvi se izvede prevrednotenje kartice artikla.

Gumb  - Opusti (Alt O) sprazni ekran in čaka na vnos nove vrstice.

Gumb  - Zapri (Alt Z) zapre okno za vnos in se vrne v preglednico Vrstice.

Natisni