Verzija 2019.08.001 z dne 21.06.2019

Dvostavno knjigovodstvo

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje

 • dopolnjeno je popravljanje zneskov deviznih plačilnih nalogov iz posrednega knjiženja

Dnevne obdelave - Plačevanje

 • devizni izpiski - urejen je izračun zneska plačila v domači denarni enoti 

Dnevne obdelave – opominjanje

 • Dostop do obdelav opominjanje in izvršbe je sedaj neposredno iz menija dnevne obdelave, ločeno.
 • Naslov izpisa opomina si lahko uporabnik poljubno nastavi v nastavitvah programa – zavihki opominjanje – za vsak opomin posebej. V kolikor je polje prazno, program samodejno zapiše naslov kakor do sedaj.
 • Poenotena je uporaba termina za terjatve, ki gredo v izvršbo, in sicer tako, da se uporablja termin izvršba oz. pred izvršbo (na izpisih, stolpci v preglednicah, pri knjiženju …)
 • Iz opominov se preknjiževanje terjatev v izvršbi dovoli le za tiste terjatve, ki so bile opominjane z opominom pred izvršbo in imajo na postavki v stolpcu Izvršba vrednost 2 ali 3.
 • Dodani so novi prevodi izpisov v italijanskem – Sollecito pagamento in nemškem jeziku – Mahnung, posebej za izpis v domači valuti in posebej za izpis prometa v tuji denarni enoti.

Dnevne obdelave – izvršbe

 • Nad preglednico je dodan napredni filter za razvrščanje/iskanje po vseh poljih.
 • V preglednici izvršb je poenoteno poimenovanje gumbov kot na opominjanju. Gumb Odklepanje je preimenovan v Vrni v pripravo in dodan je gumb Brisanje.
 • Dodan je stolpec Izvršba iz, ki prikazuje vir podatkov za pripravo izvršbe (iz prometa, iz opomina).
 • Ime priponke .covl je prijaznejše, brez vodilnih kodiranih številk.
 • V oknu priprava izvršb iz prometa je:
  • dodan gumb Izbrane stranke, ki omogoča poljuben nabor strank.
  • Odpravljeno je napačno zajemanje podatkov v primeru izbora 'nedoločenega' statusa partnerja.

Izpisi in pregledi - Odprte postavke - SID poročanje

 • v preglednici je urejen prikaz seštevkov glede na podatke, ki jih filtriramo
 • pri pripravi podatkov se le ti dodatno sortirajo po dokumentu
 • urejeno je določanje parametra datum zapadlosti od, ki ni več obvezen za vnos
 • na poročilu za prijavo zamud je pri izvozu dodana možnost izbora zneska, ki ga zapišemo v izvozno datoteko
 • urejeno je računanje zneska računa brez DDV
 • pri pripravi podatkov je dodana statusna vrstica, ki prikazuje potek priprave podatkov​

Kadrovska evidenca

 • V preglednico evidenca dopustov in odsotnosti je dodano polje opombe.

Obračun plač zaposlenim

 • Urejen prikaz podatka Prispevki iz plače v breme delodajalca v OLAP analizi obračunov.
 • Urejeno delovanje funkcij MXO in MYO v primeru, ko zaposleni ima vpisane podatke mesečnih seštevkov brez povezanih obračunov.
 • Urejeno zaokroževanje normiranih ur pri tiskanju obračunskega lista.
 • Urejen prikaz normiranih ur v vrsticah neposrednega vnosa.
 • Omogočen dodaten način tiskanja dohodninske lestvice – združeno v eni vrstici brez najvišje stopnje dohodnine zaposlenega in z dodatno vrstici dohodnine zaposlenega po najvišji stopnji.
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejeno brisanje po vrsti obračuna v koraku 3.

Registracija prisotnosti

 • Urejeno določanje lokacije in stroškovnega mesta v primer vnosa dogodkov za več dni.

Obračun potnih nalogov

 • Urejeno predlaganje datuma predvidenega prihoda na podlagi datuma predvidenega odhoda.
 • Urejeno kopiranje vsebine opombe v primeru kopiranja vrstice mesečnega naloga.
 • Onemogočen prenos v obračun plač v primeru zaposlenih, ki nimajo izbrane nastavitve obračun plač ali so neaktivni.

Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Periodika naročanja spremembe:
  • Dopolnjen datoteka za poročanje
  • Dodatna kontrola pri podvojenem vnosu artikla brez datuma zaključka veljavnosti
 • Naročila kupcev in odpremni nalogi
  • Naročila kupcev
   • Pri prenosu naročil kupcev v delovne naloge VRP popravljena funkcija izračuna datuma roka izdelave delovnih nalogov.
  • Odpremni nalogi
   • Odpravljena nepravilnost za obdelavo "Stop komision", ko se je kljub prepovedi z varnostnim sistemom včasih gumb aktiviral.
 • Naročila dobaviteljem in prevzemi
  • Prevzemi
 • Dodana možnost uvoza prevzema iz e-računa v obliki eSlog 2.0. Preklop med 1.6 in 2.0 je samodejen glede na prejeti XML.

Fakturiranje

 • Odpravljena nepravilnost v primeru pošiljanja e-računov s trajnimi nalogi po elektronski poti. V določenih primerih se je pojavilo opozorilo: "Ovojnica ne ustreza shemi. Napaka v vrstici 34 in stolpcu 7! ...".
 • Spremenjen način knjiženja računov z avansi v DK in DDVn.

Materialno skladiščno poslovanje

 • Knjiženje
  • Predprejemi
   • Odvisni stroški predprejema
    • Dopolnilo se je delovanje odpiranja preglednice odvisnih stroškov na način, da so kontrole o prepovedi popravljanja na sami vnosni formi in ne več na gumbu »Vnos stroškov«. To pomeni, da se lahko vstopi v preglednico odvisnih stroškov tudi na dokumentih predprejema, ki so že knjiženi, izven obdobja ipd.. Kontrole in dovoljenja za vnos, popravljane, brisanje so potem na vnosni formi posameznega odvisnega stroška.
    • Na preglednici predprejemov se je preko desnega klika omogočilo vpogled v odvisne stroške. Odpre se preglednica kakor preko gumba »Vnos stroškov«. Razlika v tem, da je v primeru vstopa v preglednico iz tega mesta, popravljanje odvisnih stroškov vedno onemogočeno.

Trgovina na drobno

 • Knjiženje
  • Prejemi in Predprejemi
   • Odvisni stroški prejem (predprejema)
    • Dopolnilo se je delovanje odpiranja preglednice odvisnih stroškov na način, da so kontrole o prepovedi popravljanja na sami vnosni formi in ne več na gumbu »Vnos stroškov«. To pomeni, da se lahko vstopi v preglednico odvisnih stroškov tudi na dokumentih prejema (predprejema), ki so že knjiženi, izven obdobja ipd.. Kontrole in dovoljenja za vnos, popravljane, brisanje so potem na vnosni formi posameznega odvisnega stroška.
    • Na preglednici prejemov (predprejemov) se je preko desnega klika omogočilo vpogled v odvisne stroške. Odpre se preglednica kakor preko gumba »Vnos stroškov«. Razlika v tem, da je v primeru vstopa v preglednico iz tega mesta, popravljanje odvisnih stroškov vedno onemogočeno.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »«Izdelava podrejenih delovnih nalogov« se knjiga delovnih nalogov sedaj predlaga iz nastavitev obdelave.
 • Knjiženje – delovni nalogi; ob odpiranju delovnega naloga se v nalog iz tehnološkega postopka prenese tudi MES delovna postaja.
 • Šifranti – materialne sestavnice; pri vnosu datum konca veljavnosti sestavine se izvede kontrola, da ta ni pred datumom pričetka veljavnosti sestavine.

Delovni nalogi

 • Knjiženje – delovni nalogi; v primeru knjiženja izdaje odpravljeno napačno označevanje neizdanih materialov ter napačno navajanje skladišča v glavi izdaje.
 • Knjiženje – delovni nalogi; spreminjanje šifre izdelka ter razpisane in izdelane količine za delovni s statusom »Knjižen prejem« ni več možno.

Obvladovanje kakovosti

 • Kontrola – vhodna kontrola; možnost izdelave kontrolnega naloga z naknadnim klicanjem prevzema (vlečni sistem).

iC.API

 • Items – dodane tri nove metode
  • GetItemSeries za branje podatkov o serijah artiklov
  • AddItemSeries za vpis novih serij artiklov
  • ModifyItemSeries za spreminjanje podatkov obstoječih serij
 • ProjectWorkOrder - dodane naslednje metode:
  • ModifyProjectWorkOrder – metoda za spreminjanje podatkov v glavi delovnega naloga.
  • ModifyProjectWorkOrderDetails – metoda za spreminjanje podatkov delovnega naloga (zavihki material in storitve, delo, stroji in ostalo).

  Natisni